ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM je oddaja, ki odpira dileme štajerskega gospodarskega prostora, odkrito govori o njegovih potencialih, tudi tistih, ki jih iz različnih vzrokov ne znamo, ne zmoremo ali ne upamo izkoristiti.

Ogled oddaj Štajerski gospodarski forum:

6. november 2019, TV Maribor, TEMA:
NAJBOLJŠA PODJETJA PODRAVJA

Projekt Podjetje Podravja spodbuja pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva, predvsem pa za zgled postavi najboljše. V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe, srečamo odlične izvoznike in motivirajoče delodajalce. Vsako od izpostavljenih podjetij je uspešno in na svoj način izstopa iz povprečja. S tem dokazuje, da je tudi v našem okolju mogoče biti uspešen in konkurenčen. Vsako od teh podjetij je primer dobre prakse in neprecenljivi gradnik nadaljnjega razvoja celotne regije.

V pogovoru, ki ga vodi dr. Zoran Medved, so sodelovali:

 • Andrej Tumpej, direktor Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
 • Božidar Dokl, solastnik Hiša daril d.o.o.
 • Tomaž Kokot, produktni vodja FlowlessCode d.o.o.
 • Uroš Mlakar, direktor Quadro d.o.o. z blagovno znamko Teta Frida

Štajerski gospodarski forum – deveta oddaja november 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

23.oktober 2019, TV Maribor, TEMA:
60 LET EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE V MARIBORU – ZNANJE V GOSPODARSTVU

Po toliko letih in toliko diplomantkah in diplomantih si moramo postaviti vprašanje: kako je s prenosom znanja iz univerzitetnih učilnic v gospodarsko prakso? Ali zadostuje potrebam in pričakovanjem gospodarstva in ali ga znamo uporabiti? In kakšno je razmerje med ekonomijo in pravom, ekonomijo in etiko?

V pogovoru, ki ga vodi dr. Zoran Medved, so sodelovali:

 • dr. Žan Jan Oplotnik, redni profesor Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
 • mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
 • mag. Helena Cvikl, generalna direktorica Direktorata za turizem
 • Boštjan Paradiž, direktor Vabo d.o.o.

Štajerski gospodarski forum – osma oddaja oktober 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

 

2. oktober 2019, TV Maribor, TEMA:
Komu je še mar naše zdravje?

Slovenija se uvršča med tiste države članice Evropske unije, ki naj bi se do leta 2060 soočale z enim največjih porastov za socialne izdatke, povezane s staranjem prebivalstva.

To pomeni tudi povečanje potreb iz sistema zdravja, ki že sedaj komaj shaja, reforme pa ne pridejo dalje kot do obljub.

Kaj in koliko lahko stori država da bo zdravstveno varstvo ljudi zares temeljilo na solidarnosti, pravičnosti, enaki dostopnosti, pa tudi kakovosti in učinkovitosti? 

V pogovoru, ki ga vodi dr. Zoran Medved, so sodelovali:

 • Adela Postružnik, zastopnica pacientovih pravic,
 • asist. Metka Petek Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj,
 • Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.

Štajerski gospodarski forum – sedma oddaja oktober 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

19. junij 2019, TV Maribor, TEMA:
Ali zmoremo delati dlje?

Evropska in še posebej slovenska populacija se hitro starata. S tem je tesno povezano tudi staranje delovne sile – na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših narašča. Ali je to samo problem, ali pa je lahko tudi izziv? Aktivno in zdravo staranje je bilo tema 6. Štajerskega gospodarskega foruma na TV Maribor, na katerem so sodelovali Matevž Ružič, vodja skupnih služb v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota, Aleš Pulko, direktor podjetja Pulko ventili Ruše in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, Julija Peklar, strokovna sodelavka Izobraževalnega raziskovalnega inštituta Ljubljana, in mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice.

PROJEKT POLET – RAZVOJ CELOVITEGA POSLOVNEGA MODELA ZA DELODAJALCE

Poslovni modeli za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih obstajajo. Uvajanje ukrepov v vsakodnevno prakso ni enostavno, je pa mogoče. Da bi delodajalci dobili več informacij in bi bile njihove odločitve strokovno podprte ter lažje, Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvajajo projekt POLET – razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

OSNOVNA CILJA: ZMANJŠANJE ODSOTNOSTI Z DELA IN VZPOSTAVITEV STRATEŠKE PLATFORME

V času trajanja projekta od aprila 2019 do maja 2022 bo v projekt vključenih 120 podjetij s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji. Osnovna cilja projekta sta 10-odstotno zmanjšanje odsotnosti z dela v vključenih podjetjih, glede na izhodiščno stanje, in vzpostavitev strateške platforme ravnanja s starejšimi v podjetjih.

VELIKO KORISTI ZA VKLJUČENA PODJETJA

Vključena podjetja bodo v okviru projekta POLET pridobila individualiziran načrt ukrepov za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, stalno strokovno podporo in svetovanje pri vpeljavi posameznih ukrepov, izobraževanja in usposabljanja za predstavnike podjetij s področja aktivnega in zdravega staranja ter zmanjševanja bolniških odsotnosti, praktična podporna orodja, ki bodo podjetjem v pomoč pri načrtovanju, vpeljavi in evalvaciji vpeljanih ukrepov, ter strokovno-informativna gradiva v obliki zloženk in člankov, ki jih bodo lahko podjetja distribuirala med zaposlene in pripomogla k večji informiranosti.

V oddaji sodelujejo:

 1. Matevž Ružič, vodja skupnih služb v podjetju Saubermacher – Komunala iz Murske Sobote,
 2. Aleš Pulko iz podjetja Pulko ventili Ruše, sicer tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Maribor,
 3. Julija Peklar iz Izobraževalnega raziskovalnega inštituta Ljubljana, ter
 4. mag. Franic Kotnik iz Savinjsko Šaleške gospodarske zbornice.

Štajerski gospodarski forum – šesta oddaja junij 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

22. maj 2019, TV Maribor, TEMA:
Naše gospodarstvo na evropskem tržišču

Slovensko gospodarstvo že danes ustvari 40 % prodaje na tujih trgih. Na trgih EU realiziramo kar tri četrtine izvoza, izven trgov EU le četrtino. 500 največjih družb ustvari ¾ slovenskega izvoza.
Izvozniki sicer dosegajo dodano vrednost na zaposlenega, ki je v povprečju za desetino višja kot pri vseh družbah. Naš ambiciozen cilj je do leta 2025 povečati izvoz blaga in storitev s 35 milijard evrov na 50 milijard evrov.

Kaj so prednosti, ki jih evropski trg daje našim podjetjem, kaj konkretno podjetjem gostov?

Kaj pa slabosti? In priložnosti in nevarnosti?

Ko govorimo o slovenskih in še posebej Štajerskih izvoznikih, imamo v glavnem v mislih izvoznike blaga in velikokrat pozabimo na pomen izvoza storitev. Kako je za Štajersko pomemben izvoz storitev?

Kakšna je vloga države in podpornega okolja na področju internacionalizacije?

V oddaji sodelujejo:

 1. Bogdan Božac, direktor podjetja Marles hiše Maribor
 2. Albert Kekec, direktor podjetja Dorssen iz Markovcev
 3. Igor Kumer, direktor podjetja MOS servis iz Mestinja ter
 4. dr. Rasto Ovin, dekan Fakultete DOBA.

Štajerski gospodarski forum – peta oddaja maj 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

8. maj 2019, TV Maribor, TEMA:
S prostorom moramo ravnati odgovorno in gospodarno

Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gospodarski razvoj s svojo dejavnostjo posega v prostor, potrebuje ga za izvajanje obstoječe dejavnosti, predvsem pa potrebuje jasne gabarite, ko razmišlja o širitvi in prihodnjem razvoju.

Kako uskladiti želje vseh, ki so v prostoru in ki prostor potrebujemo, od prebivalcev, ki želijo zdravo in naravno okolje, do kmetijstva, ki potrebuje za svojo dejavnost veliko prostora in velikokrat zaradi načina obdelave in gospodarjenja z njim vnaša vanj velike spremembe, do seveda domačih in tujih investitorjev, ki za svoje delo potrebujejo urejen prostor za svoje proizvodne hale in transportne poti.

Slovenska zakonodaja umeščanja različnih objektov v prostor je dolgotrajna in draga. Tudi zato prihaja do težav, saj določeni investitorji, ki imajo namen graditi, zaradi dolgotrajnosti postopkov odstopijo od predvidenih naložb.

Vse bolj pogosto se tudi dogaja, da skoraj vsak poseg v prostor, vsaka cesta, vsak trgovski center in prihod novega investitorja izzove lokalno prebivalstvo. Tudi zato, ker se dileme ne razčistijo v dialogu in v začetnih aktivnostih in pripravah strategij, potem konflikti izbijejo v času, ko že poteka umeščanje v prostor.

S prostorom in naravnimi viri je treba gospodarno ravnati, temu ne nasprotuje nihče. Toda kaj je gospodarno ravnanje s prostorom, kdo naj v tem sodeluje in kako naj se usklajujejo interesi vseh?

V oddaji sodelujejo:

 1. Gorazd Bende, direktor zavoda, ki upravlja proizvodno-poslovno cono Tezno v Mariboru,
 2. mag. Lenča Humerca Šolar, vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj na Ministrstvu za okolje in prostor,
 3. mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru in
 4. župan občine Markovci Milan Gabrovec

Štajerski gospodarski forum – četrta oddaja marec 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

20. marec 2019, TV Maribor, TEMA:
Hrana: med ceno, varnostjo in kakovostjo

V zadnjih tednih smo se ponovno spraševali o varnosti ter kakovosti hrane na naših trgovskih policah, govora je bilo tudi o cenah prehranskih izdelkov in možnosti izbire. Toda – ali res lahko izbiramo? Ob nakupu pred trgovsko polico mogoče že, kaj pa ko je ponujena v šolah, javnih ustanovah, restavracijah? Varnost živila je seveda nujen pogoj in običajno je tudi zagotovljena, vendar varnost še ni zagotovilo kakovosti. Vsi varni produkti namreč niso nujno tudi kakovostni. Tudi zato ne, ker se je v Sloveniji zelo uveljavila ponudba z nižanjem cen do točke, ki enostavno ne more več zagotoviti kakovosti. Kakovost zaužite hrane nas bi morala pravzaprav bolj skrbeti kot varnost, ker je za naše zdravje in počutje pomembna kakovostna hrana! Na kratek rok zaradi nekakovostne hrane ne bomo zboleli (razen kakšnih trebušnih neprijetnosti), dolgoročne posledice pa so neizogibne.

Ko se individualno odločamo, velikokrat podležemo kriteriju nižje cene. Pa čeprav je včasih razlika v ceni zgolj cent ali dva. Ali s tem, ko pri javnih naročilih s stimuliranjem kriterija »najnižja cena« v resnici ne plačuje najvišjo ceno? Ko kupimo za cent cenejši izdelek, ki je bil pripeljan desetine tisočev kilometrov, ki bil ‘tretiran’, da je sploh prestal dolgo pot, zrasel ob fitofarmacevtskih pripravkih in podobno, plačujemo zelo visoko ceno.

Poleg tega mirno prezremo dejstvo, da nakup izdelka slovenskega porekla pomeni delovna mesta v Sloveniji in obdelano zemljo.

Hrana slovenskega porekla je rezultat vsega, kar zraste na naši zemlji in kar predelamo v slovenskih živilskopredelovalnih podjetjih. Ali nam hrana »Narejeno v Sloveniji« res nič ne pomeni? In predvsem – kaj bi morali storiti, da bi se zavedli, da je hrana strateška surovina, pomembna za varnost nas vseh?

V oddaji sodelujejo:

 1. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo RS,
 2. Aleš Kuhar, profesor, agrarni ekonomist, Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani,
 3. mag. Anita Jakuš, Zadružna zveza Slovenije, predsednica Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih izdelkov in
 4. Ivan Lenart, direktor Kmetijska zadruga Rače.

Štajerski gospodarski forum – tretja oddaja marec 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

20. februar 2019, TV Maribor, TEMA:
Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina

Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža, obstoječih materialov in izdelkov. Poudarek je na uporabi energije iz obnovljivih virov, opuščanju uporabe nevarnih kemikalij, zniževanju porabe naravnih virov ter eko oblikovanju izdelkov s ciljem zmanjšati količino odpadkov v smeri ničelne stopnje.

Koncept izhaja iz naravnih sistemov, kjer vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto.

Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče.

Kako smo v Sloveniji usposobljeni za krožno gospodarstvo in kako smo mu že zavezani? Kako so naša podjetja vključena v procese krožnega gospodarstva in koliko je to že del ekonomike podjetij? Koliko imamo »rezerv« in kaj se bo moralo zgoditi, da jih bomo polno izkoristili? Ali so odpadki ekonomsko donosna kategorija? Katere aktivnosti bodo v prihodnje nujne in kdo jih bo moral podvzemati?

O teh in mnogih drugih vprašanjih se bodo v oddaji Štajerski gospodarski forum pogovarjali gospodarstveniki, ki vidijo v krožnem gospodarstvu odgovornost pa tudi priložnost.

Vprašanja na Štajerskem gospodarskem forumu smo postavili:

dr. Mojca Škerget, redna profesorica, Univerza Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Slavko Kanalec, SIJ, Slovenska industrija jekla, direktor za tehnologijo
Cveto Žalik, direktor  SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Štajerski gospodarski forum – druga oddaja februar 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

23. januar 2019, TV Maribor, TEMA:
PRIČAKOVANJA IN NAPOVEDI 2019

Glede na številne kazalnike, ki prikazujejo položaj slovenskega gospodarstva lahko Slovenija mirno vstopa v leto 2019. Vzdržna rast v velikem delu mednarodnega okolja, dobri izvozni uspehi, podatki o investicijskih vlaganjih in velikih rezervah domače potrošnje, tako individualne kot tudi javne in nenazadnje umeščenost nove vlade in s tem odsotnost politične nestabilnosti, so dobri obeti za nadaljnji razvoj gospodarstva in njihovo rast.

Toda: veliko vprašanje je, ali je slovensko in še posebej tudi štajersko gospodarstvo že šlo preko cikličnega vrha in mu sedaj sledi zniževanje aktivnost, kaj lahko povzroči pešanje gospodarstva v letu 2019 in v prihodnje in kako investicijsko in razvojno so močna naša podjetja?

Kako na ta in mnoga druga vprašanja odgovarjajo poznavalci gospodarstva regije?

Vprašanja na Štajerskem gospodarskem forumu smo postavili

dr. 
Romanu Glaserju, predsedniku ŠGZ
dr. Franju Štiblarju, makroekonomistu
mag. Danilo Burnaču, direktor Mariborskega vodovoda d. d.
Mileni Sisinger, direktorici Bodočnost Maribor d.o.o.

Štajerski gospodarski forum – prva oddaja januar 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

20.december 2018, TV Maribor.TEMA:
NAJBOLJŠA PODJETJA PODRAVJA

Spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in izpostaviti najboljša podjetja Podravja – to je preprosta osnova projekta Podravsko podjetje leta, ki ga v sodelovanju izvajata Štajerska gospodarska zbornica in časopis Večer. V ozadju je prepričanje, da je treba spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva. V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe, srečamo odlične izvoznike in motivirajoče delodajalce. Imamo ljudi, ki se trudijo. In prav te smo se namenili izpostaviti, jih pohvaliti in se jim zahvaliti, jih postaviti za zgled in spodbudo.

V tokratni forum zmagovalci izbora Naj podjetje Podravja:

Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor Impol d.o.o., iz kategorije velikih podjetij,
Miha Gmajnar,
direktor prodaje podjetja Continental Adria pnevmatike d.o.o., iz kategorije srednje velikih podjetij,
Marijana Hertiša, direktorja Seltron d.o.o., iz kategorije zaposlovalec Podravja.

Štajerski gospodarski forum – peta oddaja december 2018

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

19.april 2018, TV Maribor.TEMA:
IZGRADNJA PODJETNIŠKE DRUŽBE – MED TEORIJO IN PRAKSO

Da je vodenje izjemno pomembno, ni nobenega dvoma, pa naj gre za vodenje na kateri koli ravni in na katerem koli področju, od podjetja pa vse tja do države in širše. Metode in pristopi se razlikujejo, v osnovi pa je vodenje sicer dojemano kot načrtovanje, usmerjanje in nadzor podrejenih, čeprav ga sodobni pristopi vse bolj opredeljujejo kot spodbujanje, mentorstvo, motiviranje in ustvarjanje pozitivnih čustev za pozitivne učinke.

V tokratnem forumu se bomo dotaknili vodenja v podjetjih, in sicer majhnih in srednje velikih podjetjih.
K temu nas je spodbudila tudi 25. obletnica študija podjetništva na EPF Univerze v Maribor.

Z gosti se bomo torej pogovarjali o vodenju, o tem, koliko znanja, pridobljena znotraj študija, pripomorejo k učinkovitemu delu v praksi, koliko je izmenjave med teorijo in prakso po končanem študiju, koliko študijski programi temeljijo na problemih vodenja v podjetjih in koliko so praktične izkušnje iz podjetij vključene v učne programe. 

Gostje oddaje:

dr. Miroslav Rebernik, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
dr. Karin Širec, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
dr. Barbara Bradač Hojnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor
Marko Gorjak, namestnik direktorja Orodjarstvo Gorjak d.o.o.

Štajerski gospodarski forum – četrta oddaja april 2018

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

22. marec 2018, TV Maribor. TEMA:
IZVOZ – SVETLA TOČKA ALI AHILOVA PETA NAŠEGA GOSPODARSTVA?
Pred časom je Luka Mesec, Levica, izrekel stavek, ki je mnoge gospodarstvenike in komentatorje dvignil na noge. Rekel je, da je slovenski izvoz Ahilova peta slovenskega gospodarstva in s tem opozoril, da je usoda našega ekonomskega modela odvisna od izvoza in da je to točka, kjer stoji in pade naše gospodarstvo.
To isto opozorilo je izrekel tudi Boštjan Vasle, direktor Umarja, ko je izpostavil, da imamo geografsko zelo slabo porazdeljen izvoz, ki je osredotočen le na nekaj držav, da je tehnološko zaostal in da postaja nekonkurenčen.
Če k tem izjavam dodamo še izjavo Aleša Kuharja, agrarnega ekonomista, ki je dejal, da Nemčija vse bolj ščiti domači trg in krepi svoj izvoz, drugim pa svetuje odprto gospodarstvo in specializacijo, se moramo resno vprašati, kako bo z našim izvozom in gospodarstvom v prihodnje.
Slovenska podjetja so v letu 2017 lani izvozila za več kot 28 milijard evrov blaga, kar je 13,1 odstotka več kot leta 2016, naša največja in najpomembnejša trgovinska partnerica je Nemčija, kamor gre 20,4 % celotnega izvoza, pomembno dejstvo je tudi, da so za slovensko zunanjo trgovino najpomembnejši trgi članic EU-ja, saj je bilo tja usmerjenega kar 76,7 odstotka vsega izvoza.
In kako je v Podravju?
Gospodarske družbe v Podravju so v letu 2016 ustvarili dobrih 8 milijard evrov prihodkov, kar je za 1 % več kot leto prej, z izvozom pa so dosegle 41,5 % svojih poslovnih prihodkov. Med 137 podjetji, ki so v letu 2016 (za 2017 so podatki še v obdelavi) izvozili največ, jih je 19 iz Podravja. Na prvem mestu je Impol, sledijo Swatycomet, TBP – tovarna bovdenov in plastike, Silkem in tako naprej.
O tem, kako razmišljajo o strategiji izvoza štajerski gospodarstveniki, kako vidijo Slovenijo kot izvoznico in kje so pasti, ki jih morda ne opazimo, bomo spregovorili v 3. Štajerskem gospodarskem forumu.
Oddaja, ki jo v sodelovanju pripravljata ŠGZ in RTV Slovenija, TV Maribor, bo predvajana v četrtek, 22. marca 2018, ob 20.00 na TV Maribor.
Gostje oddaje:
Marko Lukić, direktor podjetja Lumar,
Trivo Krempl, direktor družbe AJM okna-vrata-senčila,
Matjaž Merkan, generalni direktor družbe Swatycomet in
Bojan Ivanc, vodja analitike v Gospodarski zbornici Slovenije.

Štajerski gospodarski forum – tretja oddaja marec 2018

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…


22. februar 2018, TV Maribor. TEMA:
PLAČNA VRZEL MED PLAČAMI ŽENSK IN MOŠKIH SE V SLOVENIJI POVEČUJE

Enako plačilo za enako delo ali za delo enake vrednosti za ženske in moške
je splošno sprejeto načelo, ki velja v Evropski uniji in je eno ključnih vrednot družbe.
Ne glede na to pa plačna vrzel oziroma uradni kazalnik EU za merjenje neenakosti v plačah po spolu kaže,
da so plače žensk v EU-27 nižje od plač moških v povprečju za 16 odstotkov.
In kako je v Sloveniji?
Tudi v Sloveniji so plače žensk še vedno nižje do plač moških.
Statistični urad Republike Slovenije opozarja, da je na primer v letu 2015 povprečna bruto plača moških znašala 1.695 evrov, povprečna bruto plača žensk pa 1.594 EUR ali 94,0 % povprečne bruto plače moških. Razlika je občutna – 101 evro in sledeč podatkom povečuje. Povprečna mesečna bruto plača žensk je skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Posledično imajo seveda ženske tudi nižje pokojnine in so med najrevnejšimi skupinami glede na starost.
Ali smo pripravljeni o tem odkrito govoriti? Imamo o tem dovolj podatkov? Ali sploh kdo zbira in analizira te podatke in predlaga ukrepe za odpravo razlik?
Gostje oddaje:
Jolanda Lasič, ZSSS, sekretarka za območje Podravje in Koroška,
Vera Kozmik Vodušek, direktorica DialogCo d.o.o., podpredsednica Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic pri ŠGZ
Mag. Tanja Salecl, sekretarka v Sektorju za enake možnosti, Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti
prof. dr. Friderik Klampfer, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Štajerski gospodarski forum – druga oddaja februar 2018

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

25. januar 2018, TV Maribor. TEMA:
ŠPORT IN GOSPODARSTVO – dvojna korist. Pa jo znajo gospodarstvo in šport(niki) tudi zares izkoristiti?
Če kaj, potem Slovenija ponuja številne uspešne športne zgodbe.
Kako lahko in ali slovensko gospodarstvo sploh zna te uspešne zgodbe izkoristiti?
Je v Sloveniji podpora podjetij športu še vedno bolj del družbene odgovornosti (in ali je s tem pravzaprav kaj narobe) ali vložena sredstva podjetja vendarle razumejo predvsem kot odlično naložbo v promocijo in oglaševanje?
Če vemo, da gre v svetu največ sponzorskega denarja prav v šport, kdo danes pravzaprav koga bolj potrebuje: športniki sponzorje (gospodarstvo) ali podjetja / marketinški oddelki uspešne športnike in pozitivne športne zgodbe? So se vse bolj marketinškim pričakovanjem sponzorstva športu znali prilagoditi tudi slovenski športniki in športne organizacije?
Gostje oddaje:
Tone Vogrinec, smučarski funkcionarnekdanji alfa in omega slovenskega smučanja
Milan Jarc, direktor podjetja Avto Jarc, sponzor Team to aMaze in NK Maribor ter podpredsednik NZS
Uroš Okoren, direktor agencije Sportelement, trženje in pokroviteljstvo v športu
Matevž Zupančič, direktor KK Helios Suns in nekdanji direktor KK Petrol Olimpija

Štajerski gospodarski forum – prva oddaja januar 2018

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

19. december 2017, TV Maribor. TEMA:
Nepremičnine-kako, zakaj in kdo bo odločal o njihovi vrednosti?
Vlada pričakuje, da bo Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin sprejet do konca tega leta, sicer bo, po mnenju Ministrstva za finance, treba v letu 2018 izpeljati postopek generalnega vrednotenja po obstoječem zakonu, ki pa lastnikom nepremičnin ne nudi možnosti sodelovanja v postopku določanja vrednosti nepremičnin. Za čim bolj realno oceno vrednosti so seveda ključni natančni podatki o nepremičninah, ki ustrezajo resničnemu stanju. Zakaj teh podatkov nimamo in kako do njih? Predvsem pa – zakaj jih država potrebuje?
Pomembno je tudi vprašanje kakšne bodo posledice za individualne lastnike nepremičnin, kakšne za gospodarstvo in kakšne za prihodnjo smer in razvoj Slovenije? Ali je zakon podlaga za davčno reformo na področju nepremičnin in v katero smer bo ta šla? Bo novi sistem res dobra podlaga za ukinitev sistema nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi katerega lokalne skupnosti po mnenju mnogih neustrezno obremenjujejo gospodarstvo?
V tokratnem, 10. štajerskem gospodarskem forumu spregovorimo o pomembnem zakonu, za katerega kaže, da bo šel v času sprejemanja mimo večjih odmevov v javnosti, jih bo pa zagotovo povzročil v času uveljavljanja.
Gostje oddaje:
Milan Lukič, član upravnega odbora ŠGZ
Marko Novak, Skupina Optima d.o.o.
Andrej Kocuvan, cenilec nepremičnin

Štajerski gospodarski forum – deseta oddaja december 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

21. november 2017, TV Maribor. TEMA:
NAJBOLJŠA PODJETJA PODRAVJA LETA 2016

Spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in izpostaviti najboljša podjetja Podravja – to je preprosta osnova projekta Podravsko podjetje leta, ki ga v sodelovanju izvajata Štajerska gospodarska zbornica in časopis Večer. V ozadju je prepričanje, da je treba spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva. V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe, srečamo odlične izvoznike in motivirajoče delodajalce. Imamo ljudi, ki se trudijo. In prav te smo se namenili izpostaviti, jih pohvaliti in se jim zahvaliti, jih postaviti za zgled in spodbudo.
Gostje oddaje:
Saša Arsenovič, direktor podjetja Galerija Gosposka iz Maribora,
Luka Lah, vodja razvoja v Tehnološkem centru Jakl iz Središča ob Dravi,
Mustafa Osmanović, direktor podjetja MEGA-METAL iz Ruš,
Edvard Slaček, direktor Impola d.o.o. iz Slovenske Bistrice, in
Daniel Lačen, član uprave Taluma iz Kidričevega.

Štajerski gospodarski forum – deveta oddaja november 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

17. oktober 2017, TV Maribor. TEMA:
ZA PREUSMERITEV V KROŽNO GOSPODARSTVO
POTREBUJEMO KOMPETENTNE LJUDI

V letošnjem osmem forumu bomo stopili v krog krožnega gospodarstva, teme, o kateri se veliko govori, veliko tudi že dela, pa vendar – vemo točno o čem govorimo? In ker je treba k stvarem pristopati postopoma in jih razlagati enostavno in razumljivo, bodo na tokratnem forumu o krožnem gospodarstvu spregovorili tisti, ki so v del kroga že vključeni in imajo izkušnje. Gre za podjetja, ki so povezana v Kompetenčni center Krog, torej podjetja, ki z zbiranjem odpadnih surovin, njihovim ločevanjem in  pripravo za nadaljnjo predelavo vedo kje se zatika. Predvsem pa vedo, da so kompetence vključenih ljudi izjemno pomembne. Ali imamo dovolj kompetenc, kje so pri      kako jih pridobiti, kateri kadri so ključni in katere aktivnosti nujne za to, da bo preusmeritev podjetij v krožno podjetje lažja.
Gostje oddaje:
Natalija Žunko, fundacija Prizma, ki je nosilka projekta KOC Krog,
Martina Krajnc, Snaga Maribor in
dr. Alenka Sajovic, Simbio Celje

Štajerski gospodarski forum – osma oddaja oktober 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

19. september 2017, TV Maribor. TEMA:
EHO AGROKORJA V SLOVENIJI

V letošnjem sedmem forumu bomo spregovorili o Agrokorju, katerega zlom se zdi neizbežen, posledice pa daljnosežne ne samo za hrvaško, ampak tudi slovensko gospodarstvo, predvsem prehransko industrijo in trgovino. Da Agrokor ne bo preživel nakupa Mercatorja, so ob prodaji napovedovali nekateri ekonomisti. Ali bo Mercator preživel zlom Agrokorja in ali ga bodo preživeli njegovi dobavitelji? Seveda, nihče nima steklene krogle in ne zmore napovedovati prihodnosti, vendar nas bo brez natančne analize in odkritega razmisleka o situaciji, prihajajoče dogajanje znova presenetilo in onemogočilo ukrepanje. Spregovorili bomo o sedanjem trenutku, pasteh, ki jih ne vidimo, pa bi jih morali prepoznavati in možnostih, ki jih še imamo.

Gostje oddaje:
Dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist, Biotehnična fakulteta, Ljubljana,
Branko Majerič, kmetovalec s Ptujskega polja, Kmetija Majerič.

Štajerski gospodarski forum – sedma oddaja september 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

20. junij 2017, TV Maribor. TEMA:
10 LET ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
Gostje oddaje:
Dr. Šime Ivanjko, prvi predsednik skupščine ŠGZ,
Dr. Roman Glaser, prvi predsednik UO ŠGZ in
Mag. Jože Protner, vodja Območne gospodarske zbornice Maribor od leta 2003 do ustanovitve ŠGZ.


Štajerski gospodarski forum – šesta oddaja junij 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

23. maj 2017, TV Maribor. TEMA:
KROŽNO GOSPODARSTVO

Tokratni Štajerski gospodarski forum namenjamo krožnemu gospodarstvu. To je tisti tip gospodarstva, v katerem si podjetja prizadevajo, da v proizvodnji in predelavi uporabijo vse tisto, kar gospodinjstva in industrija pri vsakdanji rabi odvržejo. Naše okolje je eno samo, in naravni viri so omejeni. O krožnem gospodarstvu se bomo pogovarjali z Natašo Iršič Bedenik, direktorico oskrbne verige v družbi Paloma s Sladkega vrha, Tadejem Slapnikom, državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika vlade RS, in mag. Aleksandro Podgornik, direktorico Štajerske gospodarske zbornice.

Štajerski gospodarski forum – peta oddaja maj 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

18. april 2017, TV Maribor. TEMA:
VAJENEC BI BIL? DUALNI SISTEM POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

O potrebnosti in pomembnosti uvedbe dualnega poklicnega izobraževanja niti ni veliko nasprotujočih si mnenj, bolj gre za vprašanje kako ga uvesti. Kakšno pot je izbrala Slovenija, koliko pozornosti, energije in sredstev bo temu namenila, kaj se pričakuje od podjetij in kaj od države in kaj si obeta štajersko gospodarstvo?

Stajerski gospodarski forum – četrta oddaja april 2017
Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

21. marec 2017, TV Maribor. TEMA:
KAJ POMENI PREDLAGANA ZDRAVSTVENA REFORMA ZA GOSPODARSTVO?

Že tretjič letos tretji torek v mesecu in čas je za Štajerski gospodarski forum, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico iz Maribora. Tokratna tema ne bi mogla biti bolj aktualna, govorili bomo o predlogu nove zdravstvene reforme in o tem, kaj prinaša gospodarstvu?
Z nami so: dr. Dušan Keber, zdravnik, nekdanji minister za zdravstvo, predsednik Rdečega križa Slovenije, in po novem svetovalec sedanje ministrice za zdravstvo, dr. Maks Tajnikar, ekonomist, nekdanji minister za gospodarstvo, in redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na kateri so pripravili svoj predlog zdravstvene reforme, in mag. Jožica Planinšec Deržek, ki je direktorica Računovodskega servisa Obzorje iz Slovenske Bistrice, ki se je med študijem in v praksi specializirala za področje davkov in prispevkov.

Stajerski gospodarski forum – tretja oddaja marec 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

21. februar 2017, TV Maribor. TEMA:
STA ŠOLSTVO IN GOSPODARSTVO PRIPRAVLJENA NA IZZIVE INDUSTRIJA 4.0?
V drugi letošnji oddaji v nizu oddaj, ki smo jih poimenovali Štajerski gospodarski forum in jih pripravljamo v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico iz Maribora, se bomo posvetili temi, za katero še vedno marsikdo meni, da je preložena v prihodnost. Pogovarjali se bomo o tem, kako se šolstvo in gospodarstvo prilagajata konceptu, ki so ga v Nemčiji poimenovali Industrija 4.0, v ZDA Vodstvena koalicija za pametno proizvodnjo, pri nas v Sloveniji pa Strategija pametne specializacije. Povsod pa naj bi to postala, če slikovito povzamemo, nekakšna nova religija gospodarstva podprtega z digitalno pametjo.
Naši sogovorniki so: dr. Slavko Gaber s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Avgust Šibila, vodja strateškega razvoja v Talumu iz Kidričevega, in Elido Bandelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
Stajerski gospodarski forum – druga oddaja februar 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…


17. januar 2017, TV Maribor. TEMA:
Tuje neposredne gospodarske naložbe v Sloveniji

Po petkovem nenapovedanem obisku predsednika vlade dr. Mira Cerarja in napovedi, da bo kanadsko-avstrijski koncern Magna-Steyer v občini Hoče-Slivnica postavil novo lakirnico in zaposlil 400 delavcev, se nam prva aktualna tema ponuja kar sama: to so tuje neposredne gospodarske naložbe v Sloveniji.

Z nami: Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gorazd Bende, direktor Poslovne cone Tezno in podpredsednik Štajerske gospodarske zbornice, dr. Alojz Križman, metalurg, profesor strojništva, nekdanji rektor Univerze v Mariboru in nekdanji župan Maribora, ter Marko Soršak, župan občine Hoče-Slivnica.

Stajerski gospodarski forum – prva oddaja januar 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…