Program:
 EUROPEAN COMMISSION DG FOR EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES

Razpis: INFORMATION, CONSULTATION AND PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF UNDERTAKINGS

Polni naziv projekta: DEMINE – DEVELOPING EMPLOYEE INVOLVEMENT IN ENTERPRISES – THROUGH PROMOTION OF EU LAW AND POLICIES APPLICATION IN THIS AREA

Projektni partnerji: vodilni partner Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova (Slovenija), ostali partnerji Štajerska gospodarska zbornica (Slovenija), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška (Slovenija), Hrvatska gospodarska komora, Območna zbornica Krapina (Hravške), Savez samostalnih sindikata grada Pančevo i Opština (Srbija)

 

Namen in cilji:
Namen projekta je krepitev nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev na področju obveščanja, posvetovanja in sodelovanja zaposlenih v podjetjih v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. V okviru projekta želimo razviti podporna orodja za promocijo vključevanja zaposlenih v procese odločanja v podjetjih in s tem povečati vpliv zaposlenih na odločitve znotraj podjetij. Cilji projekta so še:
– Razviti orodje za promocijo EU zakonodaje na področju vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih;
– Spodbuditi razvoj kompetenc predstavnikov delavcev za aktivno vključevanje v posvetovanja in sodelovanja pri odločanju v podjetjih;
– Dvigniti ozaveščenost delodajalcev in upravljavskih struktur podjetij glede pomembnosti vključevanja zaposlenih v procese odločanja ter sočasno promovirati koristi takšnega vključevanja zaposlenih v podjetju;
– Spodbuditi in promovirati izmenjavo informacij ter dobrih praks na področju vključevanja zaposlenih v podjetjih iz drugih EU držav – predvsem z namenom, da se v treh partnerskih državah vzpostavijo ugodni pogoji za nadaljnji razvoj področja in ustrezne nacionalne zakonodaje.

Ključne aktivnosti projekta:

  • Oblikovanje nacionalnih fokusnih skupin deležnikov za ustvarjanje učinkovitega partnerstva z in med deležniki znotraj posamezne države članice vključene v projekt
  • Izvedba enodnevnega nacionalne delavnice/foruma (v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji)
  • Organizacija in izvedba enodnevne transnacionalne delavnice/foruma na Hrvaškem.
  • Razvoj podpornih orodij na področju promocije vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih: priročnik o načinih vključevanja zaposlenih v odločanje v podjetjih, program usposabljanja in informiranja za delodajalce in predstavnike delavcev
  • Kampanja osveščanja in razširjanja rezultatov
  • Organizacija mednarodne konference

Ciljne skupine:
Projekt vključuje vse pomembne ciljne skupine in njihove predstavnike, ključne organizacije in deležnike iz vseh partnerskih držav. Neposredno je projekt namenjen predstavnikom zaposlenih in predstavnikom delodajalcev: predstavniki sindikatov, predstavniki gospodarski in obrtnih zbornic, predstavniki podjetij na vseh ravneh upravljavske funkcije, nenazadnje tudi vsem zaposlenim. Projekt pa naslavlja in vključuje tudi: predstavnike strokovnih organizacij, ki se kakorkoli ukvarjajo z vprašanjem soodločanja zaposlenih v podjetjih in organizacijah, oblikovalce in izvajalce politik, zakonodajalce ter ostale organizacije na trgu dela, ki oblikujejo politiko ter ukrepe na področju gospodarskega upravljanja. Posredno pa projekt naslavlja širšo zainteresirano javnost, ki jo zanimajo inovativni modeli in pristopi na področju vključevanja zaposlenih v procese odločanja v podjetjih.

Trajanje projekta: 1. oktober 2014 – 30. november 2015
Spletna stran: http://demine.eu
Kontaktna oseba na ŠGZ: Vesna herženjak, 02 2208 724, vesna.herzenjak@stajerskagz.si