PODLAGA: Projekt EFFECT je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – PROGRESS (2007-2013). Sedemletni program je usmerjen k vsem deležnikom, ki lahko pomagajo pri oblikovanju razvoja primernih in učinkovitih zaposlitvenih ter socialnih zakonodaj in politik znotraj EU-27, EFTE-EEA, kandidatk za vstop v EU in držav, ki še nimajo statusa kandidatk.

NAMEN: Namen projekta EFFECT (Matching Skills to Support Career Development) je zbiranje primerov konkretnih ukrepov podpore za razvoj sistemov napovedovanja potreb za izboljšanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter krepitev sposobnosti podjetij za izvajanje ali izboljšanje procesa razvoja kariere.

CILJ: Cilji projekta EFFECT so:
(1) Povečati ozaveščenost o pomenu spretnosti, zlasti tistih po katerih na trgu dela povprašujejo razvijajoči se sektorji;
(2) Spodbujanje in krepitev razprave o predvidevanju in usklajevanju trga dela in potreb po spretnostih, ki so bile sprejete kot prednostna naloga za EU, v dokumentu »Nove spretnosti za nova delovna mesta«, dveh sklepov Sveta ter neodvisnega strokovnega poročila;
(3) Spodbuditi partnerski dialog med socialnimi partnerji, delodajalci in izobraževalnimi institucijami, ki bi lahko razvijale in posodabljale potrebne kompetenčne profile ter olajšanje procesa razvoja kariere in vseživljenjskega učenja;
(4) Krepitev sodelovanja socialnih partnerjev, organov poklicnega izobraževanja/usposabljanja ter služb/zavodov za zaposlovanje, pri oblikovanju učinkovitih ukrepov za izboljšanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih.

AKTIVNOSTI:
Mednarodna mreža za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks: strokovnjaki iz zavodov za zaposlovanje, svetovalnih centrov, delodajalci, izobraževalne institucije, socialni partnerji in ostali deležniki bodo izmenjavali informacije, ”know-how”, izkušnje ter dobre prakse s področja trga dela – usklajevali ponudbo in povpraševanje po spretnostih in skrbeli za karierni razvoj ter proces razvoja vseživljenjskega učenja v okviru platforme nacionalnih deležnikov, nacionalnih forumov (4) ter mednarodnih forumov (2).

Izvajala se bo tudi kampanja osveščanja in razširjanja rezultatov, katere namen bo povečanje zanimanja in sodelovanja ciljnih skupin, ključnih deležnikov, dvig osveščenosti med njimi ter obveščanje širše javnosti med projektom in po njegovem zaključku. Na podlagi rezultatov nacionalnih in transnacionalnih forumov pospremljenih z obiski/ogledom dobrih praks ter primerjalnim poročilom, se bo v Sloveniji organizirala transnacionalna/mednarodna konferenca. Na transnacionalni/mednarodni konferenci bomo izmenjavali rešitve, pobude in pristope, ki so bili prepoznani kot dobre prakse ter razpravljali o morebitnih novih rešitvah za bolj učinkovito interakcijo in sodelovanje med svetom dela, izobraževanja ter usposabljanja.

Oblikovan bo tudi priročnik dobrih praks, katerega namen bo izmenjava dobrih praks in pridobljenih izkušenj. Izdan bo v vseh jezikih partnerskih držav (slovenskem, nemškem, španskem in hrvaškem) ter razširjen/razdeljen med zavode za zaposlovanje, svetovalne centre, delodajalce, izobraževalne institucije, socialne partnerje ter ostale deležnike, obenem pa bo priročnik objavljen tudi na spletni strani projekta EFFECT. Zaključki in priporočila iz konference, ki bodo vključevali tudi rezultate prejšnjih aktivnosti, bodo zbrani v e-zborniku (spletnem zborniku), kateri bo objavljen na spletni strani projekta EFFECT in preko e-pošte razposlan med nacionalne in lokalne oblikovalce politik, zavode za zaposlovanje, svetovalne centre, delodajalce, izobraževalne institucije, socialne partnerje in ostale deležnike.

PARTNERJI V PROJEKTU:
Vodilni partner: Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov, Slovenija
Ostali: Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška, Slovenija; Bab Unternehmensberatung GmbH, Avstrija; Hrvatska gospodarska komora (Hrvaška gospodarska zbornica), Območna zbornica Krapina, Hrvaška; Fundación Florida de la Comunitat Valenciana, Španija

TRAJANJE: 1. februar 2013 – 31. januar 2014
SPLETNA STRAN: www.effect-project.eu
Kontaktna oseba: Mojca Tominšek, tel. 02 2208 700, mojca.tominsek@stajerskagz.si