KOC – Kompetenčni Center Krog

S KOC Krog se vzpostavlja povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh, kar omogoča hitrejše prilagajanje kompetenc kadra spremembam, ki jih zahtevajo globalizacija, digitalizacija in nepredvidljive spremembe na področju krožnega gospodarstva v smeri inovativnosti in razvojno-raziskovalne naravnanosti.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada |  www.eu-skladi.si

Kompetenčni Center Krog

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.

Novosti in obvestila

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov

O projektu KOC Krog

KOC Krog se navezuje na načrtovano delovanje SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki predstavlja inovacijski grozd oz. eko sistem, sestavljen iz neodvisnih deležnikov (skupno število 93, vključno s Štajersko gospodarsko zbornico), kot so mala, srednja in velika podjetja, razvojno-raziskovalne in izobraževalne institucije, kakor tudi neprofitne in nevladne organizacije, ki nudijo podporo inovativni dejavnosti, pri čemer se spodbuja souporaba zmogljivosti, izmenjava znanja in izkušenj ter učinkovito prispevanje k prenosu znanja, mreženju, razširjanju informacij in sodelovanju ter povezovanju med podjetji in drugimi deležniki oz. člani v grozdu.

Podjetja, vključena v KOC Krog, ki so člani SRIP- Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, delujejo v pretežni meri v vertikalni verigi vrednosti recikliranje, pri čemer se odpadki uporabljajo kot novi viri surovin in ponazarjajo procese in tehnologije spreminjanja odpadkov v nove vire v smeri zapiranja zanke, to je težnja k mininalni količini odpadkov oz. nič odpadkov (‘zero waste’).

Cilji projekta

 • prispevati k povečevanju konkurenčnosti vključenih podjetij,
 • odpiranje novih »zelenih delovnih mest« v prihodnje,
 • vzpostaviti vzdržno poslovno infrastrukturo ter mrežo organizacij in strokovnjakov, ki bo dolgoročno omogočala izmenjavo in kroženje znanj, izkušenj, dobrih praks  in skupni razvoj kompetenc zaposlenih ter zagotavljala podporo podjetjem na področju razvoja kadrov in razumevanja ključnih mehanizmov krožnega gospodarstva v smislu globalizacije, digitalizacije in povečanja konkurenčnosti gospodarstva ter družbe kot celote,
 • izdelati kompetenčni model za dogovorjene panožno specifične profile,
 • spodbuditi podjetja k sodelovanju in izmenjavi znanj, skupnemu razvoju programov t.i. notranjega in panožno specifičnega usposabljanja ter k učinkovitejšemu in enotnemu pristopu k razvoju zaposlenih,
 • znižati primanjkljaj kompetenc in usposobiti zaposlene v podjetjih partnerstva za učinkovito izvajanje dela v okviru panožno specifičnih profilov  ter povečati njihovo konkurenčnost.

Ključni rezultati in predvideni učinki projekta KOC Krog

 • vzpostavljena in delujoča projektna pisarna in vzpostavljena učinkovita organizacijska struktura,
 • izdelan kompetenčnega modela (med partnerji dogovorjeni panožni kompetenčni profili, ugotovljeni primanjkljaji kompetenc zaposlenih v sodelujočih podjetjih),
 • izdelan panožnega načrta razvoja zaposlenih sodelujočih podjetij ter metodologiji vrednotenja razvojnih aktivnosti zaposlenih in vplivov le-teh na povečanje konkurenčnosti sodelujočih podjetij,
 • razvoju in izvedbi ukrepov izobraževanj (razvoj novih programov usposabljanj v podjetjih, oblikovanje modelov za sistematičen interni prenos znanja med partnerstvom, identifikacija potrebnih nosilcev znanja v in izven partnerstva, podpora pripravi načrta razvoja kompetenc zaposlenih na ravni podjetja, oblikovanje nabora usposabljanj in potrebnih mentorjev/predavateljev, skupni nabor področij usposabljanj KOC KROG in posodobitve, izbor in izvedba usposabljanj za panožna podjetja, notranja usposabljanja organizacija in izvedba), zunanja usposabljanja (organizacija in izvedba), izobraževanja v tujini za profile z višjo dodano vrednostjo (organizacija in izvedba), evalvacija izvedenih izobraževanj in skupni izzivi,
 • 65% od vseh zaposlenih v sodelujočih podjetjih vključenih v usposabljanja (predvidoma 1.138),
 • informiranju o delovanju kompetenčnega centra, možnostih izobraževanja/usposabljanja
 • organiziranju vsaj 2 dogodkov z namenom promocije in razširjanja rezultatov projekta,
 • zagotavljanju dolgoročne vzdržnost – trajnost delovanja kompetenčnega centra.

Profili, ki potrebujejo panožno specifične kompetence

 • operativni delavec,
 • upravljalec z delovnimi stroji/voznik,
 • razvojnik,
 • strokovni delavec/tehnolog/referent,
 • vodja sektorja/enot/služb.

In drugi profili:

 • izvajalec vodstvenih procesov,
 • izvajalec podpornih procesov.

Navedeni panožni profili potrebujejo nadgradnjo kompetenc v razumevanju ključnih mehanizmov krožnega gospodarstva in celovitega ravnanja z odpadki, v smislu prepoznavanja priložnosti, da je poleg okoljskega, pomemben tudi ekonomski in sociološki vidik ravnanja z odpadki.

Novi procesi in tehnologije so tudi na področju krožnega gospodarstva vedno bolj avtomatizirani in digitalizirani, zato je ključna kompetenca digitalna pismenost in varna uporaba IKT. Globalizacija zahteva poznavanje EU zakonodaje in dobrih praks, novih procesov in tehnologij ter upravljanje s tveganji.

Velik razkorak v kompetencah se kaže tudi  na področju komunikacijskih veščin, obvladovanja stresnih situacij na delovnem mestu, kreativnega reševanja problemov, timskega dela in komunikacije s strankami (poslovni coaching).

V usposabljanja se bo vključilo 1.138 zaposlenih, kar predstavlja 65 % vseh zaposlenih partnerstva.

Partnerji projekta KOC Krog

Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu združuje 17 partnerjev:

 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova – prijavitelj projekta in kadrovski partner
 • Štajerska gospodarska zbornica- administrativno-finančni partner in
 • 15 partnerskih podjetij:
  • Snaga d.o.o., Maribor
  • Snaga d.o.o.,
  • SIMBIO d.o.o.
  • ZEOS d.o.o.
  • KSP Ljutomer d.o.o.
  • Energetika Maribor d.o.o.
  • Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
  • Kočevski les d.o.o.
  • Komunala Kočevje d.o.o.
  • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
  • EKO-TCE d.o.o.
  • Plastika Skaza d.o.o.
  • IEI d.o.o.
  • Boson d.o.o.
  • Gorenje Surovina d.o.o

Glavne aktivnosti in področja sodelovanja med partnerji:

Podjetja imajo skupne interese in motivacijo za sodelovanje predvsem zaradi potreb po:

 • širšem povezovanju med vsemi nivoji zaposlenih, da so »ambasadorji čistega in zdravega življenjskega okolja«,
 • razvoju in usposabljanju kadrov v obliki notranjega in zunanjega izobraževanja/usposabljanja/samoučenja,
 • krepitvi znanja in veščin zaposlenih zlasti na srednjih in nižjih delovnih mestih,
 • vzpostaviti sistem trajnostnega in načrtnega vlaganja v zaposlene na vseh nivojih,
 • izmenjavi izkušenj in znanj ter praks v zvezi z obdelavo odpadkov, recikliranjem, kompostiranjem ipd.,
 • višji usposobljenosti / motivaciji zaposleni, višji strokovni usposobljenosti, višji kakovosti opravljenih storitev, boljši prilagodljivosti, učinkovitosti in konkurenčnosti, večji prepoznavnosti in ugled zaposlenih ter podjetij v dejavnosti,
 • napredovanju zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta,
 • nujnosti vseživljenjskega učenja ter strokovne zahtevnosti področij varovanja okolja, izrabe odpadnih surovin in energetske oskrbe,
 • povezovanju in aktivnem sodelovanju s partnerji pri razvoju storitev in produktov ter možnost skupnega nastopanja na domačih in tujih trgih,
 • pridobivanju novih znanj na strokovno tehničnem področju, kot tudi na področju izobraževanj, ki prispevajo k izboljšanju delovne klime in medsebojnih odnosov ter posledično večje učinkovitosti podjetja,
 • novih tehničnih znanjih in veščinah s področja krožnega gospodarstva, ki predvsem konkretizacijo dejavnosti podjetij na področju trženja (tudi mednarodnega),
 • vključevanju paradigme krožnega gospodarstva, ki je vtkana v posamezne faze celovitih procesov izvedbe projektov,
 • vključitvi različnih multidisciplinarnih pristopov tako iz tujine, kakor v slovenskem prostoru,
 • ustvarjanju pogojev za boljše poslovanje, pridobivanju dodatnega znanja za kvalitetnejše delo s poudarkom na varovanju okolja, vplivanju na dvig konkurenčnih prednosti na trgu ter s tem osvajati nova področja in materiale.
 

Več projektov