REGIJSKI SVET MALIH HOTELIRJEV

Namen regijskega sveta malih hotelirjev (RSMH) je povezovanje zainteresiranih hotelov in institucij z namenom:

• sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, ipd.,
• stalne sistematične promocije članov RSMH in aktivnosti na sejmih, workshopih, ipd.,
• izmenjave in ogledov dobrih praks, promocije stroke, povezovanje v projektih,
• skupnega oblikovanja cen in integralnih turističnih proizvodov,
• oblikovanja, posredovanja stališč in zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
• organizacije različnih dogodkov: mesečnih srečanj, posvetov, izobraževanj in usposabljanj,
• spremljanjanja stanja v stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke,
• nudenja strokovne pomoči, zagotavljanja poslovnih informacij in podajanja predlogov za
kakovostnejše in učinkovitejše izvajanje nalog RSMH,
• izboljševanja poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu,
• mednarodnega sodelovanja,
• spodbujanja razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
• spodbujanja dviga kakovosti hotelskih storitev,
• sodelovanja pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
• promocije dejavnosti hotelirjev,
• uresničevanja ostalih interesov članov RSMH.

Več informacij o nastanitvah najdete tudi na spletnem portalu KOOPERATIVA HOTELIRJEV.

Predsednik sveta

VASJA ILEŠIČ
Hotel Betnava, Maribor

Podpredsednika

VLADO PODHOSTNIK,
Hotel Tabor

ALEKSANDRA DRAŠ,
Hotel Draš