Prispevki

Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige, Portorož, 19.10.2017

Spoštovani,

Vljudno vabljeni na posvet: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige, ki bo 19. 10 2017 s pričetkom ob 13.30 uri v GH Bernardin v Portorožu.

Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva.

Posvet je brezplačen, prijave preko e-prijave.


 

2. seja programskega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo, MB, 04.09.2017

Spoštovani člani programskega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo!

 

Sporočamo, da bo 2. seja programskega sveta SRIP – krožno gospodarstvo dne 04. septembra 2017, ob 14.00 uri, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24 v Mariboru.

 

Predviden dnevni red:

 1. Akcijski načrt SRIP – Krožno gospodarstvo (potrjen s strani SVRK, informacija predsednica UO SRIP – Krožno gospodarstvo)
 2. Prijava vloge SRIP – Krožno gospodarstvo na 2. fazo javnega razpisa MGRT, rok oddaje 5. september 2017 (informacija predsednica UO SRIP Krožno gospodarstvo)
 3. Potrditev poslovanja SRIP – Krožno gospodarstvo v 2. fazi (predlog UO SRIP – Krožno gospodarstvo, ki ga predstavi predsednica UO SRIP – krožno gospodarstvo)
 4. Razno.

 

Vljudno prosimo, da se seje zaradi pomembnosti in aktualnosti tematike udeležite.

 

S spoštovanjem,
dr. Roman Glaser,
predsednik programskega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo

1. seja upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo, MB, 30.08.2017

Spoštovani člani upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo!

 

Sporočamo, da bo 1. seja upravnega odbora SRIP – krožno gospodarstvo dne 30. avgusta 2017, ob 14.00 uri, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24 v Mariboru.

 

Predviden dnevni red:

 1. Akcijski načrt SRIP – Krožno gospodarstvo (potrjen s strani SVRK)
 2. Prijava vloge SRIP – Krožno gospodarstvo na 2. fazo javnega razpisa MGRT, rok oddaje 5. september 2017
 3. Poslovanje SRIP – Krožno gospodarstvo v 2. fazi
 4. Razno.

 

Vljudno prosimo, da se seje zaradi pomembnosti in aktualnosti tematike udeležite. V primeru vaše odsotnosti prosimo, da se seje udeležijo vaši pooblaščenci.

 

S spoštovanjem,
dr. Dragica Marinič,
predsednica upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo

 

Informativna dneva za javni razpis “Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2”

,

Spoštovani,

vljudno vabljeni na informativna dneva za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«,

ki ga organizira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Objava razpisne dokumentacije: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119

 

Prvi informativni dan bo v četrtek, 24. avgusta 2017, ob 10.00 uri, na Štajerski gospodarski zbornici, v konferenčni dvorani, Ulica talcev 24, Maribor.

Elektronske prijave podjetij za udeležbo se pošljejo najkasneje do 22. avgusta 2017:

https://www.stajerskagz.si/izdelek/informativni-dan-javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2

 

Drugi informativni dan bo v četrtek,  31. avgusta 2017, ob 10.00 uri, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, velika dvorana pritličje, Masarykova cesta 16, Ljubljana.

Elektronske prijave podjetij za udeležbo na navedenem informativnem dnevu se pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2017 na spletni naslov javnega razpisa: rri2.mgrt@gov.si

Dnevni red:

 1. Uvodni pozdrav (predstavnik MGRT)
 2. Predstavitev javnega razpisa ( mag. Marta Slokar, MGRT)
 3. Razprava

Vse informacije o SRIP – Krožno gospodarstvo, vključno s Povzetkom Akcijskega načrta, najdete na https://www.stajerskagz.si/projekti/srip_mreze_za_prehod_v_krozno_gospodarstvo/

 

Vljudno vabljeni!

SRIP – Krožno gospodarstvo: potrjen Akcijski načrt

, ,

Dne 14. 7. 2017 je bila na srečanju predstavnikov SRIPov na GZS s strani Franca Matjaža Zupančič, državnega sekretarja Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predsedujočega Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) podana informacija, da je Akcijski načrt  SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo iz meseca junija 2017 potrjen razen v delih, ki se nanašajo na področja, kot je navedeno v 5. točki Sklepov DSDS S4, z dne 7. julij 2017 (glej Dodatno pojasnilo DSDS S4).

Iskrena zahvala vsem članom SRIP, še posebej predstavnikom gospodarstva, vodjem vertikal in drugim koordinatorjem področij SRIP, za intenzivno in konstruktivno sodelovanje pri pripravi Akcijskega načrta. Opravljeno je bilo obsežno strokovno delo, usmerjeno proces prehoda v krožno gospodarstvo in razvoj visokotehnoloških proizvodov in storitev ter internacionalizacijo. Zahvala za sodelovanje tudi vsem predstavnikom MGRT, SVRK in vsem ostalim resornim ministrstvom.

Priponke:

 

mag. Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica ŠGZ

Javni razpis »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

, , ,

     1.Namen:

spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4), zaradi:

– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega

oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

– skrajšanja časa od ideje do trga,

– krepitve konkurenčne ga položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih

verigah vrednosti,

– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

 

 1. Cilj:

prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno  razvojnih projektov (RRI projekti) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

.

 1. Upravičeni so sofinanciranja:

le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ”Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4” potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej   veljavni vsaj dva   meseca   pred   dnevom   vsakega   odpiranja.

 1. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:
 2. Pametna mesta in skupnosti
 3. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 4. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 5. Trajnostna pridelava hrane
 6. Tovarne prihodnosti
 7. Zdravje – medicina
 8. Mobilnost
 9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Dodatne informacije o S4 in področjih: http://www.svrk.gov.si/

 

 1. Kdo lahko kandidira?

Posamezno podjetje ali konzorcij največ treh podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta.

 

 1. Čas trajanja izvedbe RRI projekta: ne sme biti daljši od 24 mesecev.

 

 1. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Intenzivnost pomoči:

– velika podjetja: do 25 %

– srednje velika podjetja: do 35 %

– mikro in mala podjetja: do 45 %

 

 1. Dejavnost je lahko opredeljena kot dejavnost RR, če izpolnjuje pet temeljih meril, ki so: NOVOST, USTVARJALNOST, NEGOTOVOST, SISTEMATIČNOST I

N PRENOSLJIVOST IN/ALI PONOVLJIVOST.

 

 1. Rok za sprejem ponudb:
  – oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017
  – oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018
  – oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.

 1. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/1_-_Razpisna_dokumentacija__pdf_.pdf

in na spletni strani ŠGZ: https://www.stajerskagz.si/projekti/srip_mreze_za_prehod_v_krozno_gospodarstvo/

 

 1. Štajerska gospodarska zbornica nudi tehnično podporo pri pripravi projektne dokumentacije za člane SRIP – Krožno gospodarstvo in člane ŠGZ. Dodatne informacije dr. Dragica Marinič, vodja projektne pisarne: dragica.marinic@stajerskagz.si, T: 02 220 87 00.

 

 1. Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si . Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge.

 

 1. Dodatne informacije o fokusnih področjih in tehnologijah SRIP – Krožno gospodarstvo in po potrebi razvojno pomoč nudijo vodje vertikal SRIP:Tomaž Katrašnik (Trajnostna energija): tomaz.katrasnik@fs.uni-lj.si
  Primož Oven (Biomasa in alternativne surovine): primoz.oven@bf.uni-lj.si
  Zorka Novak Pintarič (Sekundarne surovine, Krožni poslovni modeli: Trajnostni procesi in mreže): zorka.novak@um.si
  Mojca Škerget (Funkcionalni materiali): mojca.skerget@um.si
  Blaž Likozar (Procesi in tehnologije): blaz.likozar@ki.si

 

Uradna predstavitev javnega razpisa s strani MGRT je predvidena konec avgusta 2017.

ŠGZ bo ponovno informirala o terminu predstavitve javnega razpisa.

Želimo vam veliko uspeha pri pripravi RRI projektov.

 

Štajerska gospodarska zbornica

(Vir: MGRT).

Odbor za razvoj človeških virov SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO 10.7.2017

, ,

Maribor, 4. 7. 2017

VABILO

na 1. delovno srečanje

Odbora za razvoj človeških virov SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

 

Ponedeljek, 10. 7. 2017 ob 9.00 uri

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E

Spoštovani!

 

v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo deluje horizontalna mreža krožni poslovni modeli in eno od področij je razvoj človeških virov, ki je pomembno za razvoj kadrov in karierne platforme za gospodarstvo in druge člane SRIP.

 

Vljudno vabljeni na 1. delovno srečanje Odbora za razvoj človeških virov SRIP – Krožno gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 10. 07. 2017, ob 09.00 uri, na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, v medetaži, dvorana E.

Dnevni red:

 1. Formalna ustanovitev delovne skupine Odbora za razvoj človeških virov v SRIP – Krožno gospodarstvo.
 2. Predstavitev zapisanih aktivnosti v Akcijskem načrtu.
 3. Terminski plan aktivnosti za leto 2017/2018.
 4. Razno.

Vabljeni:

 • vodstvo SRIP – Krožno gospodarstvo, koordinatorica dr. Dragica Marinič,
 • predstavniki podjetij iz vodstva posameznih vertikal,
 • vodje vertikal (predstavniki univerz in institutov),
 • Janja Leban, vodja horizontalne mreže krožni poslovni modeli – podporne storitve v SRIP -Krožno gospodarstvo,
 • Dušan Zupančič, koordinator IKT podpore v SRIP – Krožno gospodarstvo,
 • Natalija Žunko, KOC KROG,
 • Tomaž Kordiš (KOC KOcKE),
 • predstavnik KOCKVA (Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu),
 • Center za poklicno izobraževanje (CPI),
 • Zavod RS za zaposlovanje.

Vljudno prosimo za potrditev udeležbe do 7. 7. 2017 na e-naslov: srip@stajerskagz.si

S spoštovanjem in lep pozdrav,

 

mag. Staša Baloh Plahutnik, l.r.                                mag. Aleksandra Podgornik, l.r.

direktorica projektov na GZS                                     direktorica ŠGZ

 

Delavnica informiranja in usposabljanja SRIP – Krožno gospodarstvo Internacionalizacija – Osnove poslovanja in vstopa na tuje trge z obravnavo posameznih skupin trgov

, ,

VABILO
na delavnico informiranja in usposabljanja
SRIP – Krožno gospodarstvo

Internacionalizacija – osnove poslovanja in vstopa na tuje trge
z obravnavo posameznih skupin trgov

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G (medetaža)
četrtek, 6. julij 2017, ob 10.00

V sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico, v okviru projekta Strateških razvojnih in inovacijskih partnerstev (SRIP) organiziramo informativni seminar in delavnico na temo internacionalizacije slovenskih podjetij. Predstavili bomo osnovne vidike in načela internacionalizacije in nekaj konkretnih trgov oziroma regij, ki morda zaslužijo vašo pozornost.

Delavnica se bo odvila v četrtek, 6. julija 2017, ob 10.00 uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G.

Vabimo vas k udeležbi. Kotizacije ni.

Program:

  9.30 – 10.00

registracija, preddverje dvorane G (medetaža)

10.00 – 10.14 Uvod:

SRIP – Krožno gospodarstvo: pomen internacionalizacije za člane SRIP, predstavnike gospodarstva, dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP, ŠGZ

10.15 – 10.35 Predstavitev aktivnosti in programov za pomoč pri nastopu na mednarodnem trgu, Matej Rogelj, namestnik direktorja, Center za mednarodno poslovanje GZS
10.36 – 11.10 Pravni vidiki internacionalizacije:

Mednarodno in pogodbeno pravo, Marko Djinović, direktor Pravne službe GZS

11.11 – 11.35 Nemško govoreči trgi:

–   AVSTRIJA: značilnosti trga in poslovanje, Ines Čigoja, vodja področja, Center za mednarodno poslovanje GZS

11.36– 12.00 odmor
12.01 – 12.30 Zahodni Balkan:

–   ZAHODNI BALKAN: značilnosti trga in poslovanje, Matej Rogelj, namestnik direktorja, Center za mednarodno poslovanje GZS

12.31 – 13.10 Vzhodni trgi:

–   INDIJA: značilnosti trga in poslovanje, Nataša Turk, MBA, vodja področja, Center za mednarodno poslovanje GZS

13.11 – 13.45 Razprava:

–    identifikacija specifičnih potreb članov SRIP na področju internacionalizacije

Komu je namenjena?
Delavnica je namenjena vsem članom SRIP – Krožno gospodarstvo in drugim malim, srednje velikim in velikim podjetjem, ki načrtujejo vstop na tuje trge ali pa želijo razširiti delovanje na njih.

Prijave: prosimo, da se udeleženci delavnice prijavijo na srip@stajerskagz.si

Rok za prijave: sreda, 5.7.2017, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Štajerska gospodarska zbornica, T: 02/220 87 00 ali na srip@stajerskagz.si.

 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

mag. Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica ŠGZ

STROKOVNA DELAVNICA S PREDSTAVITVIJO Strateških razvojno inovacijskih partnerstev ( SRIP) in napovedanih razpisov SPS – RRI

, ,

VABILO
STROKOVNA DELAVNICA S PREDSTAVITVIJO
Strateških razvojno inovacijskih partnerstev ( SRIP)  innapovedanih razpisov SPS – RRI v verigah in mrežah vrednosti

30. junij 2017 od 10.30 – 12.30

 Program:

10.30 – 11.00 dr. Barbara Tišler – predstavitev SRIP v Sloveniji
11.00 – 11.30 Ivica Ilić- predstavitev SPS – RRI razpisov 2017
11.30 – 12.00 doc. dr. Blaž Likozar – predstavitev SRIP Krožno gospodarstvo
12.00 – 12.30 Čas za vprašanja

Strokovna delavnica bo izvedena v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta na Hajdrihovi 19 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

Dr. Barbara  Tišler                                                                                                                      Mag. Aleksandra Podgornik
Vodja projektne pisarne                                                                                                                  Direktorica
Kemijski inštitut                                                                                                                                Štajerska gospodarska zbornica

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

2. delavnici: SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, GZS, 28.06.2017

,

 

 

VABILO
Spoštovani,

v okviru SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo vas vljudno vabimo na 2 delavnici,

v sredo, 28. junija 2017 ob 9. oziroma 12. uri,

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C, I. nadstropje.

I. Delavnica: Orodja, ki podpirajo krožno gospodarstvo
Pričetek ob 9.uri – do 11.45 z vmesnim odmorom za mreženje.
Predhodna prijava preko e-obrazec 1. DELAVNICA je obvezna.

II. Delavnica: Kaj nam prinaša paket EU za krožno gospodarstvo?
Pričetek ob 12.uri – do 15.00 z vmesnim odmorom za mreženje.
Predhodna prijava preko e-obrazec 2. DELAVNICA je obvezna.

Prijavite se lahko na eno ali obe delavnici.

Podrobni PROGRAM

Komu je namenjena
I. delavnica

proizvodnim in storitvenim dejavnostim, s poudarkom na predelovalni industriji, energetiki in gradbeništvu, pa tudi komunalnim dejavnostim ter razvojno raziskovalnim organizacijam, ministrstvom in inšpekcijam.

II. delavnica
proizvodnim in storitvenim dejavnostim, s poudarkom na podjetjih, ki dajejo v promet proizvode, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca (embalaža, električna in elektronska oprema, baterije in akumulatorji…), shemam razširjene odgovornosti proizvajalca, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, komunalnim dejavnostim ter razvojno raziskovalnim organizacijam, ministrstvom in inšpekcijam.

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno.
Prosimo za ločeni prijavi preko zgornjih spletnih strani!

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

Janja Leban, l.r.
direktorica Službe za varstvo okolja GZS
mag. Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica ŠGZ