ENTER ŠTAJERSKA

vaša vstopna točka za USTANOVITEV DRUŽBE, PRAVNO POMOČ, MREŽENJE IN DRUGO PODJETNIŠKO PODPORO

Naše storitve

Vstopna točka za vse, ki se želite vključiti v poslovno okolje Štajerske: pomoč za enostaven in hiter vstop ter seveda vse informacije in mreženje na enem mestu.

Vodenje skozi celotni postopek ustanavljanja gospodarske družbe, kar vključuje:

 • pravno svetovanje in pravna pomoč tekom celotnega postopka,
 • priprava vseh ustanovitvenih pravnih aktov in drugih potrebnih aktov za ustanovitev katerekoli od pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb (družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe) ali drugih pravnih oseb (zadruge, društva, zavodi),
 • pravno svetovanje in pomoč pri pridobivanju potrebnih soglasij, izjav, davčnih številk,
 • ureditev prevodov in sodnega tolmača, v kolikor je potrebno njegovo sodelovanje,
 • svetovanje glede odprtja bančnega računa,
 • komunikacija z notarjem glede potrebnih notarskih storitev,
 • sodelovanje na notarskem naroku.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

Katere akte oziroma pravilnike mora posamezno podjetje sprejeti, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarja. Je pa nekaj internih aktov, ki jih morajo imeti vsa podjetja.

V Enter Štajerska vam nudimo pravno svetovanje in pomoč pri:

 • pripravi obveznih internih aktov: akt o sistemizaciji delovnih mest (če imate več kot deset zaposlenih), pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc, pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu,
 • komunikaciji z ustreznimi strokovnjaki glede priprave drugih obveznih splošnih aktov za delodajalce: pravilnik o računovodstvu, izjava o varnosti z oceno tveganja, pogodbe o zaposlitvi za vsakega zaposlenega, odločbe o letnem dopustu (odločbo o letnem dopustu morate vsakemu zaposlenemu izdati vsako leto), vodenje kadrovske evidence,
 • pripravi drugih splošnih aktov, ki so priporočljivi za delodajalce, niso pa obvezni: pravilnik o delovnem času, pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih.

Nudimo pravno svetovanje in pravno pomoč tekom postopkov.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

Tujci, ki želijo delati v Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. 

V Enter Štajerska vam nudimo pravno svetovanje in pomoč pri:

 • pripravi vseh potrebnih dokumentov za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo,
 • vložitvi vloge za pridobitev/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ter nudimo zastopanje v okviru celotnega postopka na pristojni upravni enoti, kar vključuje tudi vse morebitne nadaljnje vloge in komunikacijo z upravno enoto,
 • pridobivanju potrebnih izjav, izpiskov, potrdil, ki jih mora stranka pridobiti sama v svoji državi (npr. izpisek iz kazenske evidence države, iz katere je stranka; potrdila o zadostnih denarnih sredstvih itd.),
 • ureditvi prevodov in sodnega tolmača, v kolikor je potrebno njegovo sodelovanje,

Nudimo pravno svetovanje in pravno pomoč tekom celotnega postopka.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

V Enter Štajerska vam nudimo naslednje odvetniške storitve:

 • pravno svetovanje in pravna pomoč tekom celotnega postopka,
 • pregled zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, ki je predmet nakupa,
 • priprava kupoprodajne pogodbe in vseh drugih potrebnih pravnih aktov, dokumentov,
 • komunikacija z notarjem glede potrebnih notarskih storitev,
 • sodelovanje na notarskem naroku,
 • ureditev prevodov in sodnega tolmača, v kolikor je potrebno njegovo sodelovanje.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

V Enter Štajerska vam nudimo:

 • odvetniške storitve za vložitev vloge za registracijo znamke in zastopanje v okviru celotnega postopka na pristojnem uradu, kar vključuje tudi vse morebitne nadaljnje vloge in komunikacijo z uradom,
 • pravno svetovanje in pravno pomoč tekom celotnega postopka,
 • storitve grafičnega oblikovanja in izdelave znaka za potrebe registracije znamke.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

Nemčija

Nemški trg je za slovenska podjetja najbolj pomemben, tako na izvoznem kot tudi na storitvenem področju. Pri opravljanju storitev v Nemčiji velja po nemški zakonodaji veliko posebnosti, ki pa jih slovenska podjetja ne poznajo. Še posebej to velja za gradbena, montažna ter inštalacijska dela. Izpostavljamo nujne formalnosti, vedno pa je pomembna individualna obravnava:

 • davek na dodano vrednost – Mehrwertsteuer, ki ima dve stopnji,
 • dohodnina, ki jo je treba obračunati ter plačati,
 • potrdila in dovoljenja za delo,
 • potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka – Freistellungsbescheinigung,
 • potrdilo o oprostitvi plačila prispevkov Soka-Bau – Befreiungschreiben,
 • potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti v Nemčiji – EU Bescheinigung,
 • podjetja, ki napotujejo delavce na delo v Nemčijo, morajo zaposlene prijaviti pri zveznem finančnem uradu oz. carini. V primeru, da podjetje napotuje tudi državljane tretjih držav, morajo le-ti imeti veljavne vize, za pridobivanje pa je pristojno nemško veleposlaništvo v Ljubljani,
 • Soka-Bau je krovno ime dveh nemških paritetnih skladov – ULAK ter Sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje v gradbeništvu.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

Druge storitve

V Enter Štajerska vam omogočamo najem konferenčnih prostorov za srečanja s poslovnimi partnerji in vašo predstavitev:

 • mala konferenčna dvorana (68 m², 30 sedežev z mizami ali 40 sedežev – kino postavitev)
 • velika konferenčna dvorana (110 m², max. 80 sedežev – kino postavitev)
 • učilnica (37 m², 14 sedežev z mizami)

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

V Enter Štajerska vam omogočamo predstavitev vašega podjetja ali njegovih produktov:

 • postavitev reklamnega materiala v pisarni (roollwalli, brošure, katalogi ipd.),
 • predstavitev na spletni strani Štajerske gospodarske zbornice,
 • predstavitev v reviji Štajerske gospodarske zbornice Gospodarski izzivi,
 • predstavitev na dogodkih Štajerske gospodarske zbornice ali organiziranje samostojnega predstavitvenega dogodka,
 • zakup reklamnega prostora v digitalnih in tiskanih medijih.

Kontakt za vse informacije in cene storitev:

Karin Črepinko, vodja pisarne Enter Štajerska
M: 030 667 724
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

V Enter Štajerska vam omogočamo B2B svetovanja in povezovanje na področju vodikovih tehnologij na osnovi H2GreenTech projekta do 2025. V okviru tega nudimo kompetence, kontakte in možnosti za networking znotraj mreže za zainteresirana podjetja.

Kontakt za vse informacije:

Aleš Kegl, projektni koordinator in pomočnik vodje skrbniškega sistema
M: 030 667 726
E: ales.kegl@stajerskagz.si