VSTOPNA TOČKA ZA INVESTITORJE

ENTER ŠTAJERSKA je vstopna točka za vse, ki se želite s  podjetjem vključiti v poslovno okolje Štajerske. Zagotavljamo vam pomoč za enostaven in hiter vstop,  vse potrebne  informacije in mreženje na enem mestu.

Kontakt:

KARIN ČREPINKO
vodja pisarne Enter Štajerska

ENTER ŠTAJERSKA je vaša vstopna točka za:

USTANOVITEV GOSPODARSKE DRUŽBE 

Vodenje skozi celotni postopek ustanavljanja gospodarske družbe, kar vključuje:

 • pravno svetovanje in pravno pomoč tekom celotnega postopka, 
 • priprava vseh ustanovitvenih pravnih aktov in drugih potrebnih aktov za ustanovitev katerekoli od pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb (družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe) ali drugih pravnih oseb (zadrug, društev, zavodov),
 • pravno svetovanje in pomoč pri pridobivanju potrebnih soglasij, izjav, davčnih številk,
 • ureditev prevodov in sodnega tolmača, v kolikor je potrebno njegovo sodelovanje, 
 • svetovanje glede odprtja bančnega računa,
 • komunikacija z notarjem glede potrebnih notarskih storitev,
 • sodelovanje na notarskem naroku.

 

PRIPRAVA OBVEZNIH SPLOŠNIH AKTOV PODJETJA 

Katere akte oziroma pravilnike mora posamezno podjetje sprejeti, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarja. Je pa nekaj internih aktov, ki jih morajo imeti vsa podjetja. 

Nudimo pravno svetovanje in pomoč pri:

 • pripravi obveznih internih aktov: Akt o sistemizaciji delovnih mest (če imate več kot deset zaposlenih), Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu, Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc, Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu,
 • komunikaciji z ustreznimi strokovnjaki glede priprave drugih obveznih splošnih aktov za delodajalce: Pravilnik o računovodstvu, Izjava o varnosti z oceno tveganja, pogodbe o zaposlitvi za vsakega zaposlenega, odločbe o letnem dopustu, ki jo morate vsakemu zaposlenemu izdati vsako leto, vodenju kadrovske evidence,
 • pripravi drugih splošnih aktov, ki so priporočljivi za delodajalce, niso pa obvezni: Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih,
 • pravno svetovanje in pravno pomoč tekom postopkov.

 

ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO: 

Tujci, ki želijo delati v Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, pri tem vam lahko ponudimo pravno svetovanje in pomoč pri:

 • pripravi vseh potrebnih dokumentov za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, 
 • vložitvi vloge za pridobitev/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in zastopanje v okviru celotnega postopka na pristojni upravni enoti, kar vključuje tudi vse morebitne nadaljnje vloge in komunikacijo z upravno enoto
 • pridobivanju potrebnih izjav, izpiskov, potrdil, ki jih mora stranka pridobiti sama v svoji državi (npr. izpisek iz kazenske evidence države, iz katere je stranka; potrdila o zadostnih denarnih sredstvih itd.);  
 • ureditev prevodov in sodnega tolmača, v kolikor je potrebno njegovo sodelovanje,
 • pravno svetovanje in pravno pomoč tekom celotnega postopka.

 

PRAVNE STORITVE PRI NAKUPU NEPREMIČNINE: 

V Enter Štajerska vam nudimo tudi naslednje odvetniške storitve:

 • pravno svetovanje in pravno pomoč tekom celotnega postopka, 
 • pregled zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, ki je predmet nakupa,
 • priprava prodajne pogodbe in vseh drugih potrebnih pravnih aktov, dokumentov, 
 • komunikacija z notarjem glede potrebnih notarskih storitev,
 • sodelovanje na notarskem naroku, 
 • ureditev prevodov in sodnega tolmača, v kolikor je potrebno njegovo sodelovanje.

 

REGISTRACIJA ZNAMKE 

Pri registraciji znamke, vam lahko pomagamo in vam ponujamo:

 • odvetniške storitve za vložitev vloge za registracijo znamke in zastopanje v okviru celotnega postopka na pristojnem uradu, kar vključuje tudi vse morebitne nadaljnje vloge in komunikacijo z uradom,
 • pravno svetovanje in pravno pomoč tekom celotnega postopka, 
 • storitve grafičnega oblikovanja iz izdelave znaka za potrebe registracije znamke. 


UPORABA KONFERENČNIH PROSTOROV

Omogočamo vam najem konferenčnih prostorov za srečanja s poslovnimi partnerji in vašo predstavitev:

 • velika konferenčna dvorana (110 m2,  80 sedežev, kino postavitev)
 • mala konferenčna dvorana (68 m2, 30 sedežev z mizami ali 40 sedežev, kino postavitev)
 • predavalnica (42 m2, 14 sedežev z mizami, 20 sedežev, kino postavitev)


OGLAŠEVANJE VAŠEGA PODJETJA 

Za oglaševanje vašega podjetja ali produktov in storitev, vam omogočamo:

  • postavitev reklamnega materiala v pisarni (roollwalli, brošure, katalogi),
  • predstavitev na spletni strani Štajerske gospodarske zbornice,
  • predstavitev v reviji Štajerske gospodarske zbornice Gospodarski izzivi,
  • predstavitev na dogodkih Štajerske gospodarske zbornice ali organiziranje samostojnega predstavitvenega dogodka,
  • zakup reklamnega prostora v digitalnih in tiskanih medijih.

Storitve Enter Štajerska so individualno prilagojene na vaše povpraševanje. Za več informacij in ponudbo nas kontaktirajte.

BROŠURE

 1. SLO
 2. ENG