Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno izobraževanje ter njegovo izvedbo, vstop v B2B portal ter njegovo uporabo.

Navedeno se nanaša na vsa izobraževanja, ki jih organizira Štajerska gospodarska zbornica (v nadaljevanju: ŠGZ) predvsem, a ne izključno, na konference, seminarje, tečaje, delavnice in druge dogodke ter njihovo izvedbo. Splošni pogoji se prav tako nanašajo na uporabo portala B2B in veljajo za vse njegove uporabnike. Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa izobraževanja in udeležence ter uporabnike portala enako, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanja določeno drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na posamezno izobraževanje in prijave ob vstopu v B2B portal, ne glede na obliko prijave na izobraževanje (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje, na katero se je ta oseba prijavila). Splošni pogoji zavezujejo vsakogar ki se prijavi na posamezno izobraževanje in/ali stopi v B2B portal. S prijavo na izobraževanje in/ali vstopom v B2B portal se v celoti šteje, da oseba nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani https://www.stajerskagz.si/o-sgz/splosni-pogoji-poslovanja/ (v nadaljevanju: spletna stran ŠGZ) in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo. Če ni določeno drugače, pričnejo spremenjeni Splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani ŠGZ. V času prijave na posamezno izobraževanje in/ali vstop v portal B2B veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani ŠGZ.

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije

2.1. Prijavnica
Prijava na izobraževanje se izvede:
– s prijavo v članski B2B portal
– z izpolnitvijo spletne prijave objavljene na spletni strani ŠGZ za posamezen dogodek

2.2. Plačilo kotizacije za izobraževanje
Na spletni strani ŠGZ je pri posameznem dogodku naveden program in višina kotizacije. Člani ŠGZ plačajo znižano kotizacijo, razen če je določeno drugače. Kotizacija mora biti plačana najkasneje do začetka izobraževanja, v nasprotnem primeru se prijavitelj izobraževanja ne more udeležiti. Plačilo se izvede preko predhodnega bančnega nakazila ali direktno preko spleta.

2.3 Omejitev prijav na izobraževanja
Na brezplačna izobraževanja je možno iz istega podjetja prijaviti največ tri osebe. ŠGZ si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijav iz istega podjetja, prijavnico prekliče.

Prijave na izobraževanja so mogoče le do zasedbe prostih mest, ŠGZ si pridržuje pravico da obseg udeležencev poveča ali zmanjša in za to ne prevzema nobene odgovornosti.

2.4. Prijava v B2B portal je brezplačna in mogoča le s kodo, ki jo bo prejel član ŠGZ preko e-maila (info@stajerskagz.si) ob izkazanem interesu.
Pri vnosu v prijavo v portal B2B so obvezni podatki:
– naziv podjetja
– naziv podjetja za prikaz na portalu
– kraj in poštna številka
– spletna pošta
– spletni naslov
– telefon
– velikost podjetja
– logotip.

Geslo za prvi dostop do portala članu podeli ŠGZ. Član ga prejme na naslov elektronske pošte, ki ga je navedel. Član lahko kasneje geslo spremeni.

B2B portal je namenjen povezovanju članov preko spleta. Z vpisom podatkov v bazo B2B je omogočena vidnost/pregled vseh včlanjenih podjetij, pregled prijavljenih udeležencev na posamezen dogodek (tudi nečlanov), priložnost spletnega mreženja preko vnesenih kontaktov, podanih s strani vključenih podjetij. Na začetku prejete podatke vpiše ŠGZ, potem jih lahko uporabniki spreminjajo sami. Navedeno pomeni, da gre za izmenjavo določenih informacij ter osebnih podatkov za dosego izpolnitve namena portala B2B. Uporabniki imajo tako dostop do podatkov drugih članov v B2B portalu in do baze udeležencev vseh dogodkov. S prijavo v portal B2B uporabnik pridobi možnost dostopa do portala ter možnost urejanja svojega profila s pomočjo spletnega vmesnika.

ŠGZ si pridržuje pravico do popravka in/ali odstranitve netočnih podatkov ter podatkov, ki ne zasledujejo namena portala (na primer oglaševanje) ob pogoju, da je prijavitelja na to predhodno opozoril in ga seznanil s posledicami. ŠGZ si pridržuje tudi pravico da člana odstrani iz portala, prav tako pod pogojem, da ga na to predhodno opozori.

2.5. Odgovornosti uporabnika B2B portala:
Uporabnik B2B se strinja, da ne bo zlorabil podatkov, jih uporabil v komercialne namene, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali ravnal v nasprotju z veljavno zakonodajo varovanja osebnih podatkov ali na drug način, ki lahko drugim uporabnikom povzroči škodo. Uporabnik odgovarja za neresnične podatke. Dostop do portala B2B je namenjen izključno članom ŠGZ. Deljenje gesel drugim podjetjem je strogo prepovedano. ŠGZ ne odgovarja za vsebine in za morebitno zlorabo podatkov s strani članov.

Ob prijavi v B2B portal prijavitelj podaja svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Več o varovanju osebnih podatkov ter obdelavi lahko preberete v Politiki zasebnosti ŠGZ na naslednji povezavi: https://www.stajerskagz.si/politika-zasebnosti/

2.6. Odgovornost prijavitelja in uporabnika B2B portala
Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru izobraževanj, seminarjev in drugih podobnih dogodkov, so avtorska dela in so namenjena le zasebni uporabi. Drugačna ali širša uporaba je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem izvajalca oziroma v kolikor gre za informacije pridobljene v postopku uporabe portala B2B, le z dovoljenjem tistega, ki je informacije posredoval, v kolikor gre za informacije, ki so takšne narave, da niso namenjene posredovanju, distribuciji, vključevanju v publikacije ali podobno.

3. Odpoved prijave na izobraževanje

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@stajerskagz.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred objavljenim začetkom posameznega izobraževanja. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite oziroma se dogodka ne udeležite, vam bo ŠGZ zaračunal administrativne stroške v višini 30,00 EUR + DDV na osebo.

 

3.1. Sprememba in odpoved izobraževanja

ŠGZ si pridržuje pravico do spremembe vsebine programa izobraževanja, spremembe datuma in lokacije izobraževanja ter do morebitnih drugi spremembo čemer vse prijavljene predhodno obvesti.

ŠGZ si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, iz drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva (2) delovna dni pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu, novica o odpovedi bo objavljena tudi na spletni strani ŠGZ. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator prijavljenim vrnil že plačane kotizacije, ne prevzema pa nobene druge morebitne odgovornosti.

 

3.2. Odjava v B2B portal

Odjava  je  mogoča s  pisno  odjavo in /ali z izčlanitvijo  iz ŠGZ po statutu ŠGZ.

 

4. Varovanje osebnih podatkov

Prijavitelj na posamezno izobraževanje in/ali uporabnik B2B portala dovoljuje ŠGZ uporabo posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavno Politiko zasebnosti ŠGZ, objavljeno na spletni strani. Politika zasebnosti je dostopna na naslednji povezavi: https://www.stajerskagz.si/politika-zasebnosti/

ŠGZ obdeluje podatke  skladno z uredbo EU 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR) ter skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2)

Ob prijavi na izobraževanje in/ali ob vstopu v portal B2B je podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kot izhaja iz Politike zasebnosti. Podatki se obdelujejo tudi za namene neposrednega trženja ter za namene spremljanja in poročanja o izvedenih projektnih aktivnostih. ŠGZ podatke obdeluje zgolj v obsegu potrebnem za dosego namena. ŠGZ osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Izjema je vstop v portal B2B,  ki je namenjen povezovanju članov preko spleta.

Z vstopom v B2B portal so podatki na  voljo osebam, ki so včlanjeni v B2B portal.

 

5. Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od dneva sprejema dalje, do preklica ali spremembe. V primeru, da pride do sklenitve pogodbe ali drugačnega dogovora ter do nasprotij med določbami pogodbe/druge oblike dogovora ter vsebino splošnih pogojev, veljajo določbe pogodbe/dogovora.