Novosti in obvestila

Datum

13. Feb 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Aktualni razpisi: podpora za pilotne projekte, obdelava lesa in spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

 

Namen javnega razpisa: podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 eurov.

Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

– 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,

– 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Vrednost razpisa: 5.000.000 EUR

Rok prijave: 25. 5. 2018

 

Več o razpisu: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2017/Operacijo_nalozbe_v_pred_industrijsko_predelavo/JR8_6p_17_P.pdf

 

Javni razpis: naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

 

Shema državne pomoči: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014

-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA)

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev: 6.000.000 EUR, od tega za sklop B 3.000.000 EUR za:

gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike,

in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR
  • zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR

Obdobje upravičenosti: tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018 do 24. ure.

Več o razpisu: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2017/Operacijo_nalozbe_v_pred_industrijsko_predelavo/JR8_6p_17_P.pdf

 

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management …) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Rok za oddajo vlog: 14. 3. 2018

Upravičeni prijavitelji: mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki je organizirano kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirano kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

 

Razpisovalec:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Več o razpisu: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017—2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18

 

DODATNE INFORMACIJE ŠGZ

Dr. Dragica Marinič

Vodja projektne pisarne ŠGZ

T: 02 220 87 24
E: info@stajerskagz.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic