Odlog kreditnih obveznosti za obdobje 1 leta za vse kreditojemalce, prizadete zaradi COVID-19

Slovenski podjetniški sklad razpisuje neposredne kredite v višini do 100.000 EUR/podjetje za blažitev posledic COVID-19
  1. marca je stopil v veljavo ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK), ki določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode. Kreditojemalec (gospodarska družba, zadruga, društvo zavod, ustanova, nosilec kmetijskega gospodarstva, fizična oseba) lahko zaprosi, banka (ali hranilnica, podružnica tuje banke) pa mora odobriti odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev. To velja tako za glavnico kot za obresti, ki pa se v času odloga še vedno obračunavajo. Ključni poudarki:
  • Velja pogoj, da mora banka odobriti odlog le, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.
  • Kreditojemalec lahko vlogo vloži v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa.
  • Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe.
  • Vsi kreditojemalci (razen fizičnih oseb) morajo vlogi priložiti opis poslovnega položaja (navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja in načrt poslovodstva o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti) in podati utemeljitev, razen če opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opra­vljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove.
  • Velike gospodarske družbe morajo banki enkrat mesečno poročati o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njihovega poslovnega položaja.
  • banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita za rok glede plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za kreditojemalca ugodnejši.
  • Zakon velja tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti tega zakona.
  • Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb opravlja Banka Slovenije, razen za fizične osebe, ki jiz izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

 

Več na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice