Novosti in obvestila

Datum

15. Jun 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Povečanje zakonskih prednosti v podporo podjetjem, ki imajo sistem EMAS

EMAS je prostovoljni sistem Evropske Unije, katerega namen je pomagati registriranim organizacijam k povečanju njihove okoljske učinkovitosti. Okoljskih vprašanj je vse več in so vedno bolj zapletena, zato jih je potrebno obravnavati na sistematičen način, kar EMAS omogoča.

Sistem EMAS (Sistem za okoljsko ravnanje in presojo) je nadgradnja sistema ISO 14001 in obenem dodaja številne zahteve, zaradi katerih je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem ravnanja na trgu:

 • skladnost z okoljsko zakonodajo,
 • nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti, ki vodi tudi do okoljskih inovacij,
 • strožje zahteve glede merjenja in ocenjevanja okoljske učinkovitosti na podlagi ciljev,
 • okoljski kazalci omogočajo večletno primerljivost znotraj organizacij,
 • intenzivno vključevanje zaposlenih,
 • zagotavljanje okoljskih rezultatov in informacij splošni javnosti in drugim zainteresiranim (preko okoljske izjave),
 • registracija pri Agenciji za okolje RS na podlagi ocene, ki jo izvede akreditiran EMAS preveritelj.

Cilj sheme EMAS je spodbujati nenehne izboljšave pri okoljski uspešnosti organizacij in hkrati krepiti njihovo konkurenčnost z učinkovitejšo rabo virov. EMAS je uporaben v vseh sektorjih in odprt za vse organizacije, ki želijo izboljšati svojo okoljsko učinkovitost.

Številne prednosti, ki jih podjetja pridobijo z EMAS sistemom:

 • učinkovita raba virov in nižji stroški,
 • boljše obvladovanje tveganj in priložnosti,
 • zagotovilo popolne regulativne skladnosti z okoljsko zakonodajo,
 • manjše možnosti za kazni, povezane z okoljsko zakonodajo,
 • olajšave in oprostitve uporabe določenih zakonskih določb,
 • več poslovnih možnosti na trgih, kjer imajo okolju prijazni proizvodni procesi velik pomen,
 • večja motivacija zaposlenih in boljše delovno okolje,
 • večja verodostojnost, ugled in transparentnost.

Številne države članice EU so za EMAS podjetja že zagotovile finančne spodbude, vzpostavile regulativne ukrepe za poenostavitev postopkov pri pridobivanju dovoljenj, zmanjšanje pogostosti monitoringov in inšpekcijskih pregledov, okoljske davčne olajšave, prednostni kriterij pri zelenih javnih naročilih itd. Največ tovrstnih spodbud je uveljavljenih v Nemčiji, Italiji, Španiji, Avstriji, kjer je tudi največje število registriranih EMAS podjetij (slika 1).

Slika 1: Pregled sprejetih oprostitev zakonskih določb v korist EMAS po državah članicah EU (podrobnejša analiza je predstavljena na www.lifebraver.eu)

 

Tudi Slovenija je v nadgradnji sheme EMAS v okviru evropskega projekta LIFE B.R.A.V.E.R. in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Agencijo za okolje RS. Trenutno je v Sloveniji 11 organizacij z EMAS sistemom: Gorenje d.d., Gorenje I.P.C. d.o.o., Cinkarna Celje d.d., Luka Koper d.d., Medium d.o.o., Lek d.d., Mestna občina Ljubljana – OVO, Ljubljanske mlekarne d.d., A1, Kemis d.o.o., SPG – SOL Plin d.o.o.

EMAS je v nacionalnih strateških okoljskih dokumentih prepoznan kot okoljski inštrument za prehod v nizkoogljično gospodarstvo in za večje vključevanje slovenskih podjetij v EMAS so v projektu razviti predlogi ukrepov spodbud olajšav in oprostitev z namenom, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS podjetjem odstrani, zmanjša ali poenostavi kot sledi:

 • poenostavitev postopka vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov,
 • opustitev obveznosti izdelave načrta gospodarjenja z odpadki,
 • zmanjšanje zahtev za poročanje in monitoring (obratovalni monitoring za IED zavezance, ocena o letnih emisijah snovi v zrak in pogostost občasnih meritev odpadnih voda),
 • znižanje finančnih garancij za pošiljke odpadkov,
 • prednostni kriterij pri zelenih javnih naročilih,
 • finančne spodbude za promocijo EMAS sistema, sofinanciranje stroškov pridobitve EMAS certifikata, subvencije EMAS lokalnim skupnostim,
 • EMAS Globalna Registracija družb (v tretjih državah zunaj EU).

Posvetovalni odbor LIFE B.R.A.V.E.R., ki ga koordinira ZRS Bistra Ptuj, je sestavljen iz resornih ministrstev, pristojnih organov, EMAS organizacij, EMAS strokovnjakov, akreditacijskih organov in je sprejel predhodno navedenih vseh šest ukrepov za fazo testiranja na terenu. Rezultati in njihovo ovrednotenje z vidika izvedljivosti in stroškovne učinkovitosti bodo nadalje podlaga za dokončno sprejetje najbolj obetavnih olajšav v obstoječo (okoljsko) zakonodajo (predvidoma v 2019).

Več informacij: klavdija.riznar@bistra.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic