POLET

Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

Namen:

V sklopu projekta bo razvit in v 120 podprtih podjetjih implementiran celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih z namenom spodbujanja in opolnomočenja delodajalcev iz KRVS za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela. Ugotovitve bodo dopolnjene tudi s spoznanji s študijskega obiska v tujini.

Vir financiranja:

Republika Slovenija – MDDSZ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Cilji:

  • Zmanjšanje odsotnosti z dela v podprtih podjetjih za 10%
  • Vzpostavitev strateške platforme ravnanja s starejšimi v podjetjih (t.i. management starejših)

Aktivnosti:

  • izobraževanja oz. usposabljanje kadra, z namenom nadaljevanja izvajanja ukrepov z obravnavanega področja in posledično doseganja trajnosti, 
  • stalna strokovna podpora in svetovanja pri implementaciji in evalvaciji ukrepov, s čimer bo dosežena boljša usposobljenost delodajalcev za izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja v podjetju, 
  • stalna diseminacija strokovno-informativnih gradiv (zloženke, plakati, članki), ki bodo prispevala k večji osveščenosti in boljši informiranosti zaposlenih o pomenu skrbi za lastno zdravje in pomenu podaljševanja delovne aktivnosti,
  • izdelava konkretnih orodij, interaktivnih podpornih orodij (vprašalniki, check-liste, kviz), ki bodo v pomoč delodajalcem pri uvajanju, spremljanju in vrednotenju ukrepov,
  • interaktivna spletna platforma, kjer bodo na enem mestu zbrane vse ključne aktualne informacije in gradivo s področja aktivnega in zdravega staranja in aktivnosti, ki se izvajajo v njihovem podjetju.  

PARTNERJI

Združenje delodajalcev Slovenije

Obrtna zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije

Štajerska gospodarska zbornica