Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

2-dnevni seminar [2]: Osnove računovodstva, poslovnih financ in davščin za direktorje, vodje in neekonomiste

Vsak, ki vodi posle lastnega podjetja ali vodi posle za druge se dnevno srečuje z ugotovitvijo, da ima vsaka poslovna odločitev vpliv na računovodstvo, finance in dajatve. Vsakomur, ki se ukvarja s podjetništvom je namen in cilj, da opravi posel, ki bo imel čim boljši rezultat, ne samo s poslovno-komercialnega vidika, ampak, da bo se bo uspešen posel odražal tudi v premoženju podjetja, donosu poslovanja, v optimizaciji plačila davščin in kaj je v današnjem času najbolj pomembno – v zagotavljanju likvidnosti, dnevne plačilne sposobnosti in v denarnem toku.

Mnogi direktorji, podjetniki, vodje in začetniki, ki se podajo na podjetniško pot ali vodenje poslovanja, nimajo ustreznega ekonomskega in finančnega predznanja, vendar imajo mnogo znanja s področja svoje stroke. Zavedamo se, da moramo takšna znanja ustrezno združiti.

Velikokrat smo pred dilemo ali iti v posel z nekom, ki ga ne poznamo, kako zavarovati posel, s katerimi instrumenti, katere podatke posredovati banki, da nam bo odobrila posojilo ter pod kakšnimi pogoji, ali je naše premoženje poslovno potrebno in ustrezno strukturirano, ali ga imamo financirane z optimalnimi viri financiranja, so poslovni rezultati ugodni, kakšna je naša boniteta ali boniteta poslovnih partnerjev, imamo zaloge in terjatve pod nadzorom, s katerim virov bomo nabaviti opremo in stroje, koliko bomo plačali davka in zakaj. S takšnimi in podobnimi vprašanji se srečujemo pri vsakodnevnem poslovanju in na nekatera si ne znamo odgovoriti oziroma ne vemo, kakšne so lahko posledice naših odločitev naše rezultate poslovanje.

Cilj našega kratkega strokovnega seminarja z bogato vsebino, ki je pred vami, je ponuditi podjetnikom, osnovna znanja in informacije s področja računovodstva z ekonomiko, podjetniških financ in davščin, ki so temelj sprejemanja odločitev, vodenja in prevzemanja tveganj poslovanja.

VSEBINA SEMINARJA:

 • Predstavitev vsebine računovodskih poročil (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) ter informacij iz računovodskih izkazov za nadaljnje poslovne odločitve.
 • Uporabniki računovodskih informacij – v kakšni obliki in vsebini posredujemo podatke in informacije.
 • Ključne ekonomske kategorije iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov (dolgoročna in kratkoročna sredstva, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, finančne naložbe, kapital, tuji viri financiranja, rezervacije, stroški, odhodki, prihodki, amortizacija, prejemki, izdatki).
 • Pomen finančnega načrtovanje pri poslovanju.
 • Poslovno potrebno premoženje – kaj je in kako ga obvladati (amortizacija, prodaja osnovnih sredstev ali naložbenih nepremičnin, odpisi in vrednotenje premoženja).
 • Pomen in vsebina obratnega kapitala pri financiranju poslovanja.
 • Optimalna višina zalog, terjatev in dolgov – njihov vpliv na uspešnost, likvidnost in plačilno sposobnost poslovanja.
 • Izračuni finančnih in računovodskih kazalnikov poslovanja (likvidnost, plačilna sposobnost, donos, ekonomičnost, dodana vrednost, kapitalska ustreznost, zadolženost, investicijska sposobnost, koeficienti obračanja sredstev).
 • Ocena bonitete poslovanja s pomočjo računovodskih izkazov.
 • Viri financiranja (posojilo, najemi, factoring, tvegan kapital).
 • Oblike zavarovanja in plačil terjatev in insolvenčni postopki (cesija, asignacija, kompenzacija).
 • Kakšen vpliv imajo poslovne odločitev na računovodstvo in plačilo dajatev.

SEMINAR JE NAMENJEN: direktorjem, podjetnikom, vodjem in vsem ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenim področjem in niso ekonomisti ali so začetniki in si želijo pridobiti dodatna znanja.

SEMINAR BO VODILA:
mag. Lidija Robnik
, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov. Avtorica mnogih knjig, priročnikov ter strokovnih člankov. Je samostojna izvajalka mnogih seminarjev in delavnic ter sodeluje na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah z lastnimi prispevki.

KOTIZACIJA IN PLAČILO: Cena dvodnevnega seminarja za člane ŠGZ je 210,00 EUR (DDV ni vključen), za nečlane je cena 250,00 EUR (DDV ni vključen) in vključuje seminarsko gradivo.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5091. Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

PRIJAVNICA

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic