Novosti in obvestila

Datum

22. Mar 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih RS uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A)

Državni zbor Republike Slovenije v sredo, 16. marca 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (v nadaljevanju: novela zakona). Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Besedilo zakona lahko najdete na spletni strani Državnega zbora.

Novela zakona začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Novosti, ki jih prinaša zakon so naslednje:

  • pri določbah o omejevalnih ukrepih so dodani odstavki, ki določajo, da kadar VS OZN ali njegov odbor, doda nove osebe na seznam oseb, zoper katere v skladu z uredbami EU velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, se uredbe EU ter ustrezni predpisi, sprejeti za njihovo izvajanje na podlagi tega zakona, v skladu z resolucijami VSZN v zvezi s temi osebami, uporabljajo z dnem objave dopolnitve seznama s temi osebami na spletni strani VSZN do uveljavitve ustrezne dopolnitve prilog k uredbam EU. Določeno je še, da morajo organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil v skladu z zakonodajo na svojem področju zagotoviti izvedbo prepovedi in omejitev na podlagi seznamov oseb, zoper katere se uporabljajo omejevalni ukrepi;
  • novela zakona prinaša spremembe v zvezi s postopkom, kjer je določeno, katera pristojna ministrstva odločajo v posameznih vlogah, glede na njihovo področje. Vlada RS lahko po predhodnem mnenju sprejme podrobnejša pravila za odločanje o vlogah, o katerih odločajo pristojna ministrstva. Opredeljeno je še kateri ukrepi so v pristojnosti posameznih ministerstev. Posamezna ministrstva lahko zaprosijo pred odločitvijo o vlogi za mnenje posebno skupino;
  • spremembe se nanašajo še na nadzor, kjer po novem nadzor nad subjekti, ki izvajajo določbe tega zakona  in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, ki so v skladu s predpisi pristojni za nadzor na področju, na katero se nanašajo omejevalni ukrepi. Novela taksativno našteva, kdo so pristojni organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, in sicer Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov, FURS, Policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve in Inšpektorat RS za obrambo. Zgoraj navedena pristojna ministrstva zagotovijo nadzornim organom strokovno tehnično pomoč pri prepoznavi in identifikacij blaga, tehnologije in tehnične pomoči, ki so na sankcijskih seznamih. Nadzorni organi o opravljenih nadzorih in ugotovljenih kršitvah izdajo odločbe;
  • vključene so nove določbe o prekrških oziroma razpon glob. Z globo od 200 do 250.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po ZGD-1, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 400 do 500.000 eurov. Z globo 200 do 150.000 evrov se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, od 40 do 10.000 evrov odgovorno osebno pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorno osebo v državnem organu ali v lokalni samoupravni skupnosti in od 40 do 5.000 evrov posameznika;
  • novela vsebuje se določbe o obveznem odvzemu predmetov in višino globe v hitrem prekrškovnem postopku in
  • z uveljavitvijo novele zakona prenehajo veljati uredbe, ki so navedene v 6. členu predhodnih in končnih odločb.

Vir: Pravna služba GZS…

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic