Interventni ukrep na področju plač in prispevkov

Kako se izvaja ukrep?

Podlaga za izvajanje je Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020), ki je začel veljati 29.3.2020.

Za izvajanje zakona je na voljo 51,5 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

Na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) smo pristojni za izvajanje dela zakona, ki se nananša na:

  1. delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujete v zakonu navedene pogoje,
  2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni).

Na Zavodu ne moremo zagotavljati informacij o izvedbi postopkov napotitve delavcev na začasno čakanje na delo, saj za to nismo pristojni. Predlagamo, da se za omenjene informacije obrnete na delodajalske organizacije in združenja, katerih član ste.


Kako oddate vlogo?

Vlogo oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo, vendar najkasneje do 30. 9. 2020. 

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate tudi delodajalci, ki ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo pred uveljavitvijo tega zakona, če vlogo predložite v 8 dneh od uveljavitve zakona in izpolnjujete v njem navedene pogoje.

O vlogi odločamo na Zavodu z odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 30 dneh.

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo tabelo, ki jo boste med elektronsko oddajo vloge uvozili na portal.

Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

2. Pripravite si podatke, ki jih boste vnesli v elektronsko vlogo.

Povračilo nadomestila plače – delavci na začasnem čakanju iz poslovnih razlogov
Podatki o vlagatelju / Delodajalcu: ¤ Naziv, ¤ Naslov, ¤ Matična številka (MŠO), ¤ TRR poslovnega subjekta, ¤ Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, ¤ Ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep, ¤ Telefonska številka kontaktne osebe, ¤ eNaslov, na katerega želimo prejemati pošto s programom, ¤ Za obračun plač delavcem uporabljamo … (fond delovnih ur po sistemu dejansko opravljenih ur / fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur), ¤ Število vseh zaposlenih, ¤ Število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, ¤ Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo. ¤ Nismo neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %. ¤ Ocenjujemo, da nam bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019. ¤ Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji. ¤ Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. ¤ Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec delodajalca (ime in priimek):

3. Preglejte ustrezen priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni z odrejeno karanteno

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon

 


Dodatne informacije:

  • Splošno o ukrepu in podpora pri registraciji na portalu za delodajalce: Kontaktni center 080 20 55 (brezplačni telefon).
  • Tehnična pomoč pri oddaji vloge na portalu: 041 640 947 ali 041 692 283.
  • Vsebinske informacije o ukrepu: ZIUPPP@ess.gov.si.

Vir: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje