Novosti in obvestila

Datum

14. Sep 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Destrnik za leto 2018


Naslov razpisa:

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI DESTRNIK ZA LETO 2018

 

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 

–          Naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

 

Namen razpisa:

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom spodbujanja investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje), zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varčnejše tehnologije, izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev).

 

Pogoji za sodelovanje:

Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v nakup nove proizvodne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije. Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj dve leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za enako dejavnost.

 

Razpisnik:

OBČINA DESTRNIK

 

Rok;

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 31. 10. 2018 na naslov Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 31.10. 2018 (datum poštnega žiga na dan 31.10.2018).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: >NE ODPIRAJ – VLOGA PODJETNIŠTVO<. Na hrbtni strani pisemske ovojnice morata biti polni naziv in naslov prijavitelja.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

 

Dodatne informacije:

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Destrnik, www.destrnik.si<http://www.destrnik.si>, rubrika javni razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Destrnik, Metka Kajzer, tel. 02/761 92 50 ali pišete na elektronski naslov metka.kajzer@destrnik.si.

 

Razpisna dokumentacija:

http://www.destrnik.si/index.php/informacije/javne-objave/747-javni-razpis-za-dodeljevanje-sredstev-za-pospesevanje-in-spodbujanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-destrnik-za-leto-2018

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic