Novosti in obvestila

Datum

30. Avg 2023

Kategorije

Deli z drugimi

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva: spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

 1. toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 2. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 3. toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 4. zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 5. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 6. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 7. zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 9. optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 10. zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 11. izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 12. vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 13. uvedba sistema upravljanja z energijo.
 14. energetska učinkovitost v tehnološkem procesu

Nepovratne finančne spodbude so lahko dodeljene:

 • za ukrepe od A do D le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu;
 • za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023.

Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

 • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
 • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.

Upravičenci
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Za stavbe s tremi in več deli je za skupne naložbe v ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva, nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena le, če je upravičena oseba izključni (edini) lastnik vseh delov stavbe. Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje solastnika/ov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje pogoja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude).

Vir in višina sredstev

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE), zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Višina nepovratnih sredstev znaša 6.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Za ukrep J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 100,00 EUR na 1 MWh v svetlobno tehničnem izračunu izkazanega letnega prihranka energije.

Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.

Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.

Rok in način prijave

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko vložijo elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala SPOT oziroma pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na tej povezavi.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic