Okvirni terminski plan objave novih javnih razpisov do konca letošnjega leta

Javni razpisi
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

V letu 2020 bodo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov.

Do vključno marca 2020 bodo objavili 10 razpisov v skupni vrednosti 26,4 mio evrov, kar je 50,8 % vrednosti vseh na novo objavljenih javnih razpisov. V preostanku leta 2020 bodo objavili še vse preostale razpise, in sicer 8 razpisov v skupni vrednosti 25,5 mio evrov, kar predstavlja 49,2 % na novo objavljenih javnih razpisov.

V letu 2020 pa je predvidenih tudi več rokov za oddajo vlog na razpise, ki so bili objavljeni v preteklih letih.

Aktualno tabelo razpisov najdete na povezavi.

NAZIV javnega razpisa Namen javnega razpisa Predvidena objava v 2020 Predvidena finančna sredstva
Začetne investicije Pokolpje Sofinanciranje začetnih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva na območju Pokolpja (povezava z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti, bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa; poseben sklop so investicije v turizmu). OBJAVLJEN 24.1.2020 410.344,00
Spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje P2R Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Februar 2.909.900,59 €
Eurostars Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Februar 1.500.000,00 €

2.909.900,59 €

Začetne investicije HRT Sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v upravičenih občinah, z namenom vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti ali diverzifikacije proizvodnje. Februar 681.000,00 €
Integralni turistični produkti Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja Februar 3.000.000,00 €
Spodbujanje uvajanja okolijskih znakov za turistične nastanitve Spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih Marec 105.000,00 €
Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2020 Spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Marec 2.160.000,00 €
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi. Marec 7.193.022,21 €
Poslovni klubi v letu 2020 Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva Marec 450.000,00 €
Planinske koče Namen javnega razpisa je spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu. Marec 7.971.865,40 €
Socialna podjetja – spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug 2020-2022 Povečanje števila socialnih podjetij ter izboljšanje poslovanja obstoječih socialnih podjetij v zagonski fazi. April 2.217.207,39 €
Kompetenčne centre za dizajn management 3.0 (2020-2022) Predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih, načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih, skozi dizajn management podjetja usmeriti proti trajnostnim poslovnim modelom, okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij, vključno s storitvenim sektorjem, ohraniti oz. povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih, izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja. April 2.100.000,00 €
Spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje Večji krediti Junij 4.056.000,00 €
Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4 spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije. Junij 2.560.000,00 €
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA Omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Julij 3.000.000,00 €
Mladi raziskovalci Financiranja mladih raziskovalcev v podjetjih Julij 5.600.000,00 €
Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2020-2021 (Procesne izboljšave 2020-2021) Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0 September 1.500.000,00 €
Spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje Neposredni kredit Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri, ki omogoča lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. December 4.540.000,00 €

Vir. https://www.gov.si/