Projekt migrantskega mentorstva v zaključni fazi

MMM (Migrant Mentorship Model) je dvoletni projekt, ki ga je Andragoški zavod Maribor pridobil leta 2017 na razpisu Erasmus+, in sicer na področju strateških partnerstev v izobraževanju odraslih.

Migranti se soočajo z jezikovnimi, kulturnimi in socialnimi ovirami, zaradi katerih je njihovo učenje in vključevanje v družbo držav gostiteljic dolgotrajen, težaven in zapleten proces. Ob tem kot doslej pretežno nepoznan tip učenca predstavljajo nov izziv tudi za izobraževalce in delodajalce. V ospredju so jezikovne ovire, saj migrantom onemogočajo pridobivanje novih spretnosti, potrebnih za uspešno integracijo. Še bolj je ta problem pereč med manj izobraženimi, ki predstavljajo velik delež vseh novih priseljencev. Njim in tudi izobraževalcem je zato treba ponuditi nove metode, pristope in izobraževalna orodja.

V projektu MMM smo zato razvili inovativen, značilnostim migrantom prilagojen pristop k poučevanju osnovnih spretnosti: temeljne pismenosti, matematičnih spretnosti, IKT veščin in socialnih kompetenc. Pri zasnovi projekta smo izhajali iz doslej relativno neučinkovite prakse, ki migranta vidi zgolj v pasivni vlogi učenca. V ospredje smo zato postavili spregledan, a ključen vidik njihove aktivne udeležbe tako pri oblikovanju novih učnih programov kot pri snovanju metodoloških pristopov in učnih gradiv. V vlogo oblikovalcev in izvajalcev programa so bili postavljeni migranti, ki v lokalnih skupnostih živijo že dlje časa in poznajo tako kulturo države gostiteljice kot življenjsko izkušnjo novih priseljencev ter zato tudi bolje razumejo izobraževalne potrebe migrantov, ki v proces integracije šele vstopajo.

V letu 2018 smo v vsaki partnerski državi v 40-urnem programu najprej usposobili 3 oziroma 4 migrante mentorje. To so bile osebe z znanjem migrantskega in večinskega jezika, že uspešno integrirane v družbo države gostiteljice. Migranti mentorji so svoja znanja nato v 4-mesečnem 96-urnem pilotnem programu prenašali na migrante, ki šele pričenjajo s procesom integracije. Migrantom, ki se vključujejo v novo, neznano družbeno okolje, so mentorji pomagali pridobivati osnovna znanja, potrebna za nadaljnje učenje in integracijo. Z uporabo migrantskih jezikov so pogosto pojasnjevali abstraktne koncepte, povezane z osnovnimi veščinami, in znanja na tak način prenesli veliko bolj neposredno in učinkovito.

Kot intelektualna rezultata projekta MMM sta že nastala učni načrt, ki vsebuje priporočene standarde znanja na področju temeljnih veščin in spretnosti, ter kurikulum za migrante mentorje, ki vsebuje smernice za usposabljanje migrantov mentorjev. V pripravi so priporočila za izobraževalce, ki bodo vsebovala nasvete, kako učne metode prilagoditi potrebam migrantov, in priporočila za delodajalce, ki bodo delodajalcem omogočila boljše razumeti migrante kot delavce; vsebovala bodo tudi napotke, kako migrante kar najbolje vključiti v delovno okolje.

Še pred zaključkom projekta z veseljem beležimo že tudi prve trajnostne učinke, predvsem prepoznano vrednost MMM učnega načrta, saj bo nemški partner INIBIA EEIG prav na tej podlagi pričel z novim usposabljanjem migrantov v lokalnem okolju.

Posebna dodana vrednost projekta je, da vsi intelektualni rezultati projekta nastajajo ob aktivnem sodelovanju migrantov mentorjev. Tako bodo strokovni javnosti posredovali dragocene in pomembne informacije o tem, kako pristopiti k migrantom na področjih izobraževanja in njihovega vključevanja v delovno okolje – dveh glavnih dejavnikih integracije. Želimo si, da bi inovativni projektni rezultati izobraževalcem in delodajalcem ponudili nov pogled na  migrante kot učence in delavce.

Projekt lahko spremljate tudi na facebook profilu: https://www.facebook.com/Migrant-Mentorship-Model-2010221962556067/