Sociolab - Ekosistem socialne ekonomije

Aktivno in povezano za nova delovna mesta

Vir financiranja:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen in cilji:

Projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« je bil namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Aktivnosti:

Operacija je bila zasnovana tako, da zagotavlja ustrezen in celovit socialno-podjetniški ekosistem s programi, ki zagotavljajo aktiviranje potencialov, motiviranje prebivalstva in ciljnih skupin ter osveščanje o pomenu zaposlovanja ranljivih skupin v sektorju socialne ekonomije, izgrajevanje kompetenc deležnikov in strokovne javnosti z namenom podpore in razvoja sektorja SE v regiji, prepoznavanje priložnosti, generiranje družbenih inovacij, socialno podjetniških idej in podjemov, izgrajevanje (socialno) podjetniških skupnosti in kompetenc za zagon in rast ter zaposlovanje v sektorju. Ključne vsebinske aktivnosti so razdeljene v tri sklope: opolnomočenje skupnosti za razvoj socialne ekonomije in družbenega inoviranja; aktiviranje in motiviranje prebivalstva, generiranje družbeno inovativnih, socialno podjetniških in zadružnih idej in podjemov; program podpore ciljnim skupinam in socialnim podjetjem ter zadrugam pri zagonu in rasti. Doseženi so bili naslednji rezultati:

  • Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v Podravski regiji.
  • Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
  • Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
  • Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj 30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
  • Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
  • Izvedena podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
  • Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore – usposabljanje in

mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.

  • Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
  • Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski

podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.

  • Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z

dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.

Izvedba mednarodne strokovne konference.

PARTNERJI

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, vodilni partner

CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje

PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Štajerska gospodarska zbornica

Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor

Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje

Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj