Eko sklad – Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (82FS-PO20)

Ekologija Civis

Eko sklad je 2.10.2020 objavil Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (82FS-PO20). Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv traja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oz. do dodelitve vseh sredstev.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območju Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 67/18 in 2/20) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

 • A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
 • K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
 • M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
 • N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
 • S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

 

Prijava:

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali priporočeno po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.

Bleiweisova cesta 30

1000 Ljubljana

 

Postopek obravnave vlog:

Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja ali drug zakon ne določa drugače.

 

Kontakt:

Eko sklad

ekosklad@ekosklad.si

01/241-48-20 (v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro)

 

Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 134/2020)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklad

 

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev in subvencionirane obrestne mere se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša skupaj 3,0 mio EUR. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5,0 mio EUR.

 

Drugi podatki:

Upravičene osebe: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

 • Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec “Vloga 82FS-PO20, vključno s prilogami in vsemi ostalimi dokumenti, ki so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.
 • Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina spodbude:

 • Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV. Za ukrep R višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, vendar ne več kot 250 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Višina kredita:

 • Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 EUR.

Rok za zaključek naložbe:

 • Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje