Eko sklad – Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (64PO20)

cas-denar

Eko sklad je 2.10.2020 objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (64PO20). Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv traja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oz. do dodelitve vseh sredstev.

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

 • A – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • B – zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
 • C – gospodarjenje z odpadki;
 • D – varstvo voda in učinkovita raba vode;
 • E – odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;
 • F – začetne naložbe v okoljske tehnologije.

 

Prijava:

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, v elektronski obliki (podpisano z elektronskim podpisom), ali priporočeno po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.

Bleiweisova cesta 30

1000 Ljubljana

 

Postopek obravnave vlog:

 • Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga.
 • Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
 • Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec “Vloga za pridobitev kredita” in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

 

Kontakt:

Eko sklad

ekosklad@ekosklad.si

01/241-48-20 (v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro)

 

Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 134/2020)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklad

 

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10,0 mio EUR.

 

Drugi podatki:

Upravičene osebe: Do kredita so upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do kredita niso upravičene osebe lokalne skupnosti. Do kredita prav tako niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun,
 • če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
 • če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
 • če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

 

Pogoji kreditiranja in dodeljevanja kreditov:

 • Najnižja letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je vezana na trimesečni EURIBOR, s pribitkom v višini najmanj 1,3 %.
 • Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
 • Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodaj

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!