EMAS za zmanjšanje vplivov na okolje in povečanje zakonskih prednosti v korist EMAS

Glede na izrazite podnebne spremembe je za zmanjšanje vplivov na okolje prehod v krožno gospodarstvo nujen. EMAS (Sistem za okoljsko ravnanje in presojo) je v Evropski uniji prepoznan kot orodje za prehod v krožno gospodarstvo in učinkovitejše ravnanje z viri.

EMAS je prostovoljni sistem EU, namenjen podjetjem in drugim organizacijam, ki se zavežejo, da bodo ocenjevala, upravljala in povečevala svojo okoljsko učinkovitost. Organizacije se srečujejo z vse večjimi pričakovanji potrošnikov in trgov, zato lahko veliko pridobijo z zmanjšanjem vpliva svojih dejavnosti na okolje. Namen sistema EMAS je pomagati organizacijam, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost in obenem okrepijo svojo konkurenčnost, npr. prek učinkovitejše rabe virov. Ker je okoljskih vprašanj vse več in so vedno bolj zapletena, jih je treba obravnavati s sistematičnim pristopom, kar EMAS tudi omogoča. Transparentno in javno poročanje o doseganju okoljskih kazalnikov (energetska učinkovitost, učinkovitost materialov, zmanjšanje odpadkov, zmanjšanje emisij, biotska raznovrstnost) EMAS prispeva tudi k učinkovitejšemu ugotavljanju skladnosti z zakonodajo.

Sistem EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja na trgu, ki zahtevam mednarodnega standarda za sisteme okoljskega ravnanja EN ISO 14001:2004 dodaja številne sestavine. Vrhunska kakovost sistema EMAS temelji na:

 • strožjih zahtevah glede merjenja in ocenjevanja okoljske učinkovitosti na podlagi ciljev ter nenehnem izboljševanju te okoljske učinkovitosti,
 • skladnosti z okoljsko zakonodajo, ki jo zagotavlja vladni nadzor,
 • intenzivnem vključevanju zaposlenih,
 • temeljnih okoljskih kazalcih, ki omogočajo večletno primerljivost znotraj organizacij in med njimi,
 • zagotavljanju informacij splošni javnosti prek potrjenih okoljskih izjav, ter
 • registraciji javnega organa na podlagi ocene, ki jo izvede akreditiran/odobren okoljski preverjevalec.

Evropska komisija je EMAS regulirala z Uredbo EMAS III (1221/2009) in v 38. členu pozvala države članice EU, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje bremen v svoji zakonodaji in drugih instrumentih, z namenom spodbujanja večjega vključevanja podjetij in tudi javnih institucij v shemo EMAS. Mnoge države članice, med njimi še posebej Nemčija, Italija, Avstrija in Španija, so v zakonodajo vključile številne zakonske oprostitve, olajšave in finančne spodbude za EMAS in tako pomagale več tisočim organizacijam doseči povečanje okoljske odličnosti.

Bolj kot kadarkoli so tovrstni ukrepi ključnega pomena za doseganje širših ciljev, da Slovenija postane prostor krožnega gospodarstva. Pomembna vloga Slovenije je, da preko promocije in drugih mehanizmov, spodbudi širšo uveljavitev okoljskega sistema EMAS v praksi. Pri tem lahko uporablja različne zakonske, finančne in informacijske instrumente. Za večje vključevanje podjetij in drugih organizacij v shemo EMAS je ZRS Bistra Ptuj kot partner projekta LIFE B.R.A.V.E.R. in v sodelovanju z medresorskim posvetovalnim odborom (MOP, MJU, MF, MGRT, MZI, IRSOP, GZS, SiQ, Slovenska akreditacija in drugi) preučila možnosti in razvila ukrepe, kako upoštevati sistem EMAS pri pripravi nove oz. reviziji obstoječe zakonodaje in drugih instrumentov. Za spodbujanje EMAS v Sloveniji je tako sprejetih več ukrepov spodbud skozi različne instrumente naslednjih ministrstev:

 • MGRT: Vavčer za certifikate kakovosti za MSP, med katere je vključen EMAS (sofinanciranje stroškov priprave na certificiranje in stroškov zunanjega izvajalca, ki podjetju pomaga pri pripravi na certificiranje),
 •  MGRT: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih sistemov za turistične nastanitve kot je EMAS ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika),
 • MJU: Uredba o zelenem javnem naročanju (7. člen): EMAS kot način vključevanja okoljskih vidikov, kjer naročnik lahko spodbuja zmanjšanje okoljskih obremenitev tako, da ponudbo ponudnika, ki ima vzpostavljen EMAS. v sklopu meril za oddajo javnega naročila oceni kot boljšo,
 • MJU in MOP: V primerih okoljskih zahtev in meril je za 7 predmetov zelenega javnega naročanja (PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP19, PP20) vključen okoljski sistem EMAS kot prednostni kriterij v merilih za oddajo javnega naročila (dodelitev dodatnih točk).
 • MOP: Sklad za podnebne spremembe (9. točka – tehnična pomoč) – finančne spodbude za promocijo EMAS sistema z namenom ozaveščanja, usposabljanja in izobraževanja različnih deležnikov: delavnice, usposabljanja, srečanja, konference, ipd.
 • MOP: Sklad za podnebne spremembe (1. točka – sodelovanje z gospodarstvom) – vključitev EMAS sistema med merila pri javnih razpisih za projekte, ki spodbujajo prehod v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo
Note

Glavni cilj projekta LIFE B.R.A.V.E.R. je podpreti popolno integracijo sistema EMAS v regulativni okvir sodelujočih držav članic /Španija, Italija, Slovenija, Češka, Ciper/ tako, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS organizacij odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom spodbujanja večjega vključevanja podjetij in javnih institucij v EMAS. Podrobnejša predstavitev sprejetih ukrepov spodbud, olajšav in oprostitve zakonskih določb na projektnem območju LIFE B.R.A.V.E.R. je predstavljena v smernicah, t.i. »Guidance tool for EMAS-based regulation and better regulatory relief«, ki se lahko uporabijo kot izhodišče za repliciranje ukrepov na druga območja držav članic EU: Klik na smernice “Guidance tool” EMAS ukrepov.

»Učinkovitost – verodostojnost – preglednost« so ključne tri značilnosti sistema EMAS, zato spodbujajmo njegovo prepoznavnost in razširjenost z večjim vključevanjem podjetij in tudi javnega sektorja v shemo EMAS za ustvarjanje prihodnosti zelenega gospodarstva v Sloveniji in zmanjšanju vplivov na okolje!

Več uporabnih informacij o EMAS:

dr. Klavdija Rižnar,
vodja projekta LIFE B.R.A.V.E.R. v ZRS Bistra Ptuj