Energija energetike

Pod energetiko razumemo gospodarsko panogo, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in uporabo različnih vrst energije.

Gre za interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire, energijske tehnologije in uporabe energije v gospodarstvu. Poleg naravoslovnih in tehničnih vprašanj so v sodobni energetiki pomembna še družbena, gospodarska in okoljevarstvena vprašanja, povezana s tehnično uporabo energije.

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE SLEDI DVEMA CILJEMA:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo energije, za vsaj 40 % do leta 2030 glede na raven iz leta 1990
  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo energije, za vsaj 80 % do leta 2050 glede na raven iz leta 1990

Slovenija se je zavezala energetsko podnebnim ciljem, ki zahtevajo temeljite spremembe gospodarstva in seveda tudi energetike ter na ta način spreminjajo družbena razmerja. Gre tudi za konceptualne spremembe energetske infrastrukture ter nove vloge porabnikov energije, kar zahteva revizijo vseh dosedanjih sektorskih nacionalnih konceptov in politik, posebej pa energetskega nacionalnega koncepta. To zahteva tudi kompleksnejše načrtovanje prenosnih in distribucijskih energetskih sistemov, česar smo se in se še učimo na pilotnih projektih pametnih omrežij.

Mag. Duška Godina, direktorica AZE
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020


PODROČJE DEJAVNOSTI D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

Število družb 2020

SLOVENIJA – 607

PODRAVJE – 86

Število zaposlenih 2020

SLOVENIJA – 7.411

PODRAVJE – 1.349

Čisti prihodki od prodaje 2020

SLOVENIJA – 6.925.721.696

PODRAVJE – 613.533.027

Delež prodaje na tujih trgih 2020

SLOVENIJA – 53,2 %

PODRAVJE – 0,2 %

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 2020

SLOVENIJA – 125.003

PODRAVJE – 98.917

Neto čisti dobiček/izguba 2020

SLOVENIJA – -384.931.714

PODRAVJE – 27.218.109

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR) 2020

SLOVENIJA – 2.730

PODRAVJE – 2.287


Pripravila:

Vera Kozmik Vodušek, Marko Nemšak
vera.kozmik@dialogco.eu

Podatki: Marko Nemšak, marko.nemsak@stajerskagz.si

Štajerska Gospodarska Zbornica