Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom in delodajalcem z ukrepi aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja in zaposlovanja. Cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela.

Zaposli.me

V okviru navedenega lahko delodajalci po uspešnem zaključku usposabljanja ali delovnega preizkusa s spodbudami za zaposlovanje po programu Zaposli.me pridobijo finančno pomoč ob zaposlitvi brezposelnih oseb iz ranljive ciljne skupine, ki so na trgu dela manj konkurenčni.

Delovni preizkus

Naslednji, vendar krajši program v trajanju do enega meseca je Delovni preizkus, ki pa predvsem delodajalcem omogoča, da spoznajo brezposelno osebo na konkretnem delovnem mestu, njene kompetence, znanja in veščine. Javna povabila usposabljanja so objavljena na spletni strani Zavoda z zaposlovanje.

Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu je program, ki omogoča brezposelnim osebam usposabljanje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu, delodajalcu pa daje možnost, da brezposelno osebo spozna v konkretni delovni situaciji in jo s prenosom znanj in kompetenc pred zaposlitvijo ustrezno usposobi, opremi s potrebnimi znanji in veščinami. Zavod delodajalcem povrne stroške izvedbe usposabljanja udeleženca, ki traja tri mesece, izjemoma lahko traja dva meseca.

Digitalizacija in debirokratizacija storitev

Zavod za zaposlovanje je v zadnjem obdobju naredil velik korak v digitalizaciji storitev in debirokratizaciji postopkov. Delodajalcem tako pri uveljavljanju izplačila subvencij in stroškov ni potrebno posredovati zahtevkov oziroma e-računov. Prav tako se vse ponudbe na javna povabila predložijo v elektronski obliki na portalu za delodajalce Zavoda za zaposlovanje, kjer lahko delodajalci kasneje priložijo vso potrebno dokumentacijo.

Izplačilo subvencij za zaposlitev

Izplačilo subvencij za zaposlitev zavod delodajalcem izplača za vsak poln mesec zaposlitve. Nakazila se izvedejo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezno socialno zavarovanje in
predložitve obrazca REK-1 za vsak mesec, brez obveze delodajalca, da posreduje zahtevek za izplačilo. Prav tako ob zaključku usposabljanja zavod delodajalcu povrne stroške usposabljanja
oziroma delovnega preizkusa.

Ponudbe na javna povabila lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega povabila. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je
določeno v javnem povabilu.

Na spletni strani Zavoda https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude so objavljene vse potrebne informacije o javnih povabilih, kot so opredeljeni pogoji, postopki sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazci ponudb, merila za ocenjevanje ponudb, vsa potrebna dokazila za pridobitev sredstev, vzorci pogodb, ki jih delodajalec po sprejemu ponudbe podpiše z zavodom, ter vse ostale potrebne informacije in pogoji za izvajanje programov Aktivne politike zaposlovanja in interventni ukrep Povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno ali višjo silo. Prav tako lahko delodajalci dobijo potrebne informacije o možnostih oprostitve plačila prispevkov, ki jih lahko na podlagi vloge uveljavijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Finančni upravi RS.

 


Pripravila:

Karmen Pahor, Vodja oddelka ZPIZ, ZRSZ II
Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor
karmen.pahor@ess.gov.si

Štajerska Gospodarska Zbornica