Novosti in obvestila

Datum

15. Maj 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

Rok prijave:13. 6. 2017

Spodnji javni razpis velja samo za operacije, ki se še niso zaključile pred 1. 6. 2017 oziroma pred oddajo vloge, so bile pa zaključene do konca leta 2017.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: operacija).

Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti do 113 podjetij, 77 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 36 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, pri individualnem nastopu na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja  Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Pogoji za kandidiranje:

Ciljne skupine so: mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Več informacij o pogojih za kandidiranje je na voljo v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.000.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov. Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša  8.762,00 EUR.

V primeru pavšalnih zneskov so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju.

Končni znesek nepovratnih sredstev je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičencev in preverjenega s strani SPIRIT Slovenija, brez potrebe za utemeljitev dejanskih stroškov.

Obdobje za porabo sredstev:

Obdobje upravičenih aktivnosti, ki so podlaga za povračilo stroškov   je od oddaje vloge do 31. 12. 2017. Operacije (sejemski nastop), ki bi se fizično zaključile pred 1. 6. 2017 oziroma pred oddajo vloge, niso upravičene do sofinanciranja.

Zahtevek za izplačilo je potrebno poslati v 30 dneh po opravljenem sejemskem nastopu oziroma najkasneje do 31. 1. 2018.

Način prijave:

Rok za oddajo vlog je ­­­­13. 6. 2017.

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka II razpisne dokumentacije – Navodila prijaviteljem za pripravo vloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici, ki je opremljena  z obrazcem št. 5 » Naslovnica za ovojnico«.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sejmi@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si.

VIR: http://www.spiritslovenia.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic