Izkoristite možnost za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2022

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE NOVE KRIZNO LIKVIDNOSTNE KREDITE

Mestna občina Maribor je tudi letos že objavila javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju nakupa nove opreme za opravljanje registrirane glavne dejavnosti, in sicer podjetjem s sedežem v Mariboru.

UPRAVIČENI STROŠKI:
Materialne investicije so stroški nakupa nove opreme. Nematerialne investicije so stroški nakupa
patentov, licenc ter nove programske opreme.
Materialne in nematerialne investicije morajo biti namenjene izključno izvajanju registrirane glavne
dejavnosti.
Oprema je opredmeteno sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti in ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov
ter opravljanju storitev najmanj 3 leta, ki ima življenjsko dobo najmanj 3 leta in ki je vredna najmanj
500 EUR brez DDV (na enem računu).

UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:
Upravičenci za nepovratna finančna sredstva po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, opravljajo gospodarsko dejavnost
in so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik,
– podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba,
zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež na območju Mestne občine
Maribor in so vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo,
– podjetja, ki nimajo sedeža v mestni občini Maribor in investirajo v dejavnost na območju mestne
občine Maribor (poslovna enota mora biti evidentirana v Poslovnem registru Slovenije – Ajpes).

 

Rok prijave/oddaje vloge: 20.05.2022.

Dodatne informacije na MOM: Saša Rihtar, 02/2201-360

Priloge

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vesna Herženjak

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice