Novosti in obvestila

Datum

27. Jul 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Podpora MSP s strani Mestne občine Maribor za leto 2021

Mestna občina Maribor je tako kot že vrsto let tudi letos objavila dva razpisa s področja gospodarstva, ki nudita podporo tako novim kot obstoječim podjetjem.

Prvi je Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor v letu 2021, objavljen 26.7.2021.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen razvoja podjetništva, povečanja števila delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti na območju Mestne občine Maribor za leto 2021 v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. Dodeljena sredstva nudijo podporno okolje samozaposlenim osebam na začetku njihove podjetniške poti, za začetne stroške, povezane z izvajanjem njihovih dejavnosti. Upravičeni stroški so stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač. Višina razpoložljivih sredstev znaša do 249.800 EUR.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so:

  • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče in poslovni sedež ter opravljajo dejavnost na območju občine ter imajo registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov;
  • da so realizirali svojo samozaposlitev v obdobju od 12. septembra 2020 do 8. septembra 2021;
  • da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS kot brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 30 dni ali da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve v delovnem razmerju oz. so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Samozaposlitev mora biti realizirana naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja oz. po prenehanju pogodbe o zaposlitvi;
  • da jim dejavnost predstavlja edini in glavni poklic;
  • da imajo plačane obvezne davke in prispevke (potrdilo FURS-a);
  • da mora vsaka sofinancirana samozaposlitev trajati najmanj 12 mesecev od prejema sredstev; v kolikor bo prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom 12-ih mesecev, je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi;
  • da upravičenec v preteklih petih letih ni prejel sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Maribor za program samozaposlitev.

Rok za oddajo vlog je do vključno srede, 08.09. 2021.

Povezava do razpisa: https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=19019

Drugi je Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021, objavljen 26.7.2021.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij. Višina razpoložljivih sredstev znaša 149.850,00 EUR. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR na posameznega upravičenca.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, opravljajo gospodarsko dejavnost in so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik,
  • podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in so vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo,
  • podjetja, ki nimajo sedeža v Mestni občini Maribor in investirajo v dejavnost na območju Mestne občine Maribor,

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičence, če na dan 8. 9. 2021 zaposlujejo do največ 49 oseb, od tega vsaj 1 osebo za polni delovni čas.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.

Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 1. 9. 2020 do 8. 9. 2021.

Rok za oddajo vlog je do vključno srede, 08.09. 2021.

Povezava do razpisa: https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=19018


Za oba razpisa velja
, da lahko upravičenec  da vlogo samo na en javni razpis Mestne občine Maribor za dodelitev sredstev v letu 2021. V kolikor bo dal vloge na več javnih razpisov Mestne občine Maribor v letu 2021, bo upoštevana in obravnavana vloga, ki
jo bo sprejemna pisarna Mestne občine Maribor prvo evidentirala, ostale bodo zavrnjene.

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic