Novosti in obvestila

Datum

24. Dec 2020

Kategorije

Deli z drugimi

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

Predmet poziva:

Pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja. Aktivnost se izvaja v okviru operacije DIE-DIHSLOVENIA-2019-23, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen in cilji poziva:

Z namenom prepoznavanja uporabnosti in dodanih vrednosti digitalnih tehnologij, ki dvigujejo konkurenčne prednosti, podpirajo digitalno preobrazbo in so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacijskih modelov in procesov, smo vzpostavili spletno orodje, ki bo omogočilo samodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije vašega podjetja.

Cilj je vključitev vsaj 200 mikro, malih ali srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP).

Pogoji za sodelovanje:

Na poziv se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Glede izpolnjevanja pogojev prijavitelj soglaša z izjavo v spletni prijavi, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko DIH Slovenije zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Regija izvajanja:

Aktivnosti se bodo izvajale na dveh programskih območjih, po naslednji delitvi:

  • kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS),
  • kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS).

Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.

Izvedba aktivnosti:

Izvajanje aktivnosti je v organizaciji DIH Slovenije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih stroškov storitev. DIH Slovenije ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v aktivnostih. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

Potek aktivnosti:

Prijavitelj/prejemnik se bo brezplačno registriral v sistem, kjer bo izpolnil vprašalnik. Na podlagi odgovorov, bo sistem samodejno izvedel oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja in prijavitelju/prejemniku poslal rezultate skupaj s priporočili, s pomočjo katerih podjetje lahko stopnjo digitalizacijo podjetja še izboljša. Prijavitelj/prejemnik je upravičen do dveh izdelav ocen stopnje digitalne zrelosti podjetja.

Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:

prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

Roki in način prijave na poziv:

Rok za prijavo za pridobitve ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja s svetovanjem je odprt do najkasneje 30. 06. 2023.

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino poziva ter da se z njim strinja.

Prijavo je potrebno izpolniti preko spletnega obrazca – TUKAJ.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Prijavitelji bodo o uspešni prijavi obveščeni praviloma v roku 20 delovnih dni od prijave. Prijavitelji bodo na podlagi obvestila o izboru in poziva, pozvani k podpisu Dogovora o vključitvi. Če se prijavitelj v roku osmih (8) dni od prejema poziva na podpis dogovora o sodelovanju ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za vključitev v aktivnosti. Izvedba aktivnosti bo potekala od novembra 2020 naprej.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila so prijaviteljem na voljo na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: info@dihslovenia.si.

Več informacij in na: https://dihslovenia.si/aktualno/novice/poziv-podjetjem-za-pridobitev-ocene-digitalne-zrelosti-podjetja

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic