Predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Obveščamo vas, da je Služba vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo v četrtek, 10. februarja 2022 na seji obravnavala Predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (v nadaljevanju: predlog zakona), EVA: 2021-1545-0001.

Predlog zakona lahko najdete na naslednji povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13687

Namen zakona je povečati digitalno vključenost prebivalstva Republike Slovenije.

Digitalna vključenost sloni na štirih stebrih – dostopnosti in razpoložljivosti informacijsko komunikacijske infrastrukture in digitalnih storitev, aktivnega državljanstva v informacijski družbi, zaupanja in občutka varnosti ter digitalnih kompetenc – pri čemer se zakon usmerja predvsem v pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc in poznavanje prednosti digitalnih tehnologij ter storitev.

Novosti, ki jih prinaša predlog zakona so naslednje:

  • Opredelitev raven digitalnih kompetenc, in sicer na osnovne, napredne in specialne. Predlog zakona določa, da da so osnovne digitalne kompetence tiste, ki so potrebne za vsakodnevno rabo. Napredne digitalne kompetence so namenjene zadovoljevanju delovnih in drugih zahtevnejših potreb, specialne digitalne kompetence pa so kompetence razvoja digitalnih tehnologij, rešitev in storitev ter njihovo prilagajanje;
  • osem ciljnih skupin, ki so jim ukrepi spodbujanja namenjeni. Gre za predšolske in šoloobvezne otroke, dijake, študente višješolskih in visokošolskih programov, učitelje na vseh izobraževalnih stopnjah, odrasle in upokojence;
  • na novoustanovljeni organ, pristojen za informacijsko družbo, bo vsaki dve leti izvajal analizo digitalne učinkovitosti in na njeni podlagi Vladi predlagal sprejetje načrta ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti. Podrobnejšo vsebino analize in načrta bo določila Vlada s posebno uredbo;
  • opredeljeni so tudi ukrepi spodbujanja digitalne vključenosti, viri sredstev za zagotavljanje ukrepov, subvencije za dvig digitalnih kompetenc in način podeljevanja subvencij;
  • uvedba digitalnega bona kot ukrep za spodbujanje za nakup digitalne vključenosti prebivalstva oziroma spodbuda za nakup računalniške opreme. Digitalni bon bo izdala Vlada z uredbo o izdaji digitalnega bona, ki bo na voljo tako fizičnim kot pravnim osebam. Vrednost digitalnega bona bo 150,00 EUR, ki ga bo mogoče unovčiti v enkratnem ali več manjših zneskih pri enem ali več ponudnikih. Digitalne bone ne bo mogoče dedovati, bo pa mogoč prenos med sorodniki v stranski vrsti do drugega kolena (sorojenci), ki živijo v istem gospodinjstvu. Od digitalnih bonov se ne plačuje dohodnina. Predlog zakone določa blago, za katero bo mogoče unovčiti digitalni bon. Predpisan je način unovčitve digitalnega bona;
  • predviden nadzor na izvajanje pogodb o dodelitvi subvencij s strani tržnega inšpektorata Republike Slovenije in določitev glob za pravne osebe, samostojne podjetnike, odgovorne osebe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov ter posameznikov.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje