predstavitev aktualnih razpisov šgz

Za vas smo na Štajerski gospodarski zbornici pripravili naslednji pregled aktualnih razpisov:

AKTUALNI RAZPISI DATUM ODDAJE
Ugodni krediti – SID banka Do porabe sredstev
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 28. 2. 2020, 25. 9. 2020 oz. do porabe sredstev
Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodo v 2.0 6. 4. 2020
Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih Do zaključka poziva v UL oz. do porabe sredstev
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb Do zaključka poziva v UL oz. do porabe sredstev
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Do zaključka poziva v UL oz. do porabe sredstev
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila Do zaključka poziva v UL oz. do porabe sredstev
Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih Do zaključka poziva v UL oz. do porabe sredstev
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 – 2022 vsak prvi delovni četrtek v mesecu: januarju, maju in septembru 2020
Javni poziv Aktivni do upokojitve 30. 6. 2020 oz. do porabe sredstev
Vavčerji – Slovenski podjetniški sklad Do 31. 3. 2023
Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja Odprti poziv – skrajni rok 31. 3. 2023
Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Do 1. 10. 2020
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 5. rok: 15. 5. 2020
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« 3. rok: 1. 10. 2020
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« 2. rok: 30. 9. 2020
Spodbude za digitalno transformacijo MSP 1. 9. 2020
Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost Do konca meseca marca za preteklo leto
SK 75 2020 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR 27. 3. 2020
razpis za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« 6. 4. 2020
P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij 20. 4. 2020
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020 Odprto do 30. 4. oz. do porabe sredstev
Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja Odprti poziv – skrajni rok 31. 3. 2023
Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020 28. 5. 2020
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu – »Usposabljam.se 2020« Odprto do porabe sredstev oz. do 30. 12. 2020
Odprti razpisi ARRS Različni roki
Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020« 2. 4. 2020, do 24. ure in 4. 6. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil
Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020

 

 

Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure
Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 Do vključno 27. marca 2020
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 3. september 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku 10 dni od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA o izbiri.

Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R) 16. 3. 2020

 

UKREPI ZA GOSPODARSTVO ZARADI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA:

RTV SLO: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/s-katerimi-ukrepi-namerava-vlada-pomagati-gospodarstvu/517496

GZS: https://www.gzs.si/koronavirus/

FURS: https://www.gov.si/novice/2020-03-10-kaksne-moznosti-so-na-razpolago-gospodarstvu-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

SID banka https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu

Slovenski podjetniški sklad: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice