Novosti in obvestila

Datum

18. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Razpis za spodbude za digitalno transformacijo MSP

Končno so pridobljena vsa soglasja, ki so bila potrebna za objavo razpisa za spodbude za digitalno transformacijo podjetij. V okviru javnega razpisa v vrednosti 30 mio EUR, bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega. Do prijave na razpis pa so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EURki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.

Gre za že peto naložbo iz pobude ReactEU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

S tem razpisom želimo spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij.

Na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja ter vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, se bodo odpravljale tudi posledice Pandemije Covid-19.

Vlaganja, tudi v spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest, bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov. Na ta način bodo podjetja kratkoročno ohranila tržni položaj, dolgoročno pa krepila položaj na obstoječih trgih ter prodirala na nove trge.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega. Do prijave na razpis pa so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
  • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);
  • bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2022, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 1.10.2020.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka

Pri doseganju ciljev razpisa bo:

  • obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog). Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo,
  • aktivna vloga tako strokovnjaka kot podjetja; svetovanje se izvaja na tistih področjih izvajanja digitalne transformacije, ki jih podjetje opredeli skupaj s strokovnjakom. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednji prijavni rok:

  • 1.9.2021 do 14:00.

Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem ePortalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnejše informacije so dostopne v okviru  javnega razpisa P4D ReactEU, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124 in v Ur. l. RS št. 97/2021.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/791-razpis-za-spodbude-za-digitalno-transformacijo-msp

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic