Razpis za zbiranje najboljših inovacij v Podravski regiji, podaljšan rok prijav do 12.6.2020

Podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravja 2019 – 4 x zlato, 4 x srebro in 4 x bron-2721x1814

Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše.

S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije v Podravski regiji imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Podravske regije.

 

Inovacijski izziv v letu 2020:”Inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva”

Nagrajeni inovatorji in inovacije bodo razglašeni in predstavljene na javni podelitvi 11. junija 2020.

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo:

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV

ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V ŠTAJERSKI GOSPODARSKI ZBORNICI ZA LETO 2020

 1. Pogoji za prijavo inovacije.

a. Prijavitelj

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Podravske regije.

b. Inovacija

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

 • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
 • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke,  postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
 • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

c. Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2019 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020.

2. Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

 • Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
 • Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
 • Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
 • Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
 • Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

  INOVACIJSKI IZZIV 2020: Inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva

3. Kriteriji in priloge

Prijava na razpis mora vsebovati:

 1. V celoti izpolnjeno Prilogo – Prijavni obrazec v .doc ali docx in .pdf. Prijavni obrazec predstavlja osnovo za oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevane opise inovacij ter vse dele podrobnega opisa inovacije (Odličnost in Učinek s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav so dostopni na spletni stani Štajerske gospodarske zbornice.
 2. Slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka).

Splošna določila za prijave

 • Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 • Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 • Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 • O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Štajerske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 • Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice.
 • Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov: ŠGZ, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, ali na e-mail naslov lidija.majcen@stajerskagz.si. 

ZARADI PANDEMIJE SMO ROK ZA PRIJAVE PODALJŠALI DO VKLJUČNO 12.6.2020

 

Priloge:
Prijavni obrazec_Inovacije GZS_2020
Vzorec prijave_produktna inovacija


Dodatne  informacije:
Lidija Majcen
Tel.: 02 220 87 00; 02 220 87 25
e-pošta: lidija.majcen@stajerskagz.si

 

 

 

 

 

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice