Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Podravski regiji – podaljšan rok prijav do 15.4.2022

Dan inovativnosti 2022 Z inovacijami presegamo meje


S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije v Podravski regiji imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Podravske regije.

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Regionalna podelitev priznanj bo potekala v torek, 21.6.2022

S tem namenom objavljamo:

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV

ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V ŠTAJERSKI GOSPODARSKI ZBORNICI ZA LETO 2022

Tako kot je bilo v preteklih letih, smo tudi letos izbrali poseben inovacijski izziv: “Z inovacijami presegamo meje”.

 1. Pogoji za prijavo inovacije

a) Prijavitelji

 Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Štajerske gospodarske zbornice.

b) Inovacija

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

 • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
 • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve)

ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti

novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

 • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
 • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

c) Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

 Predlagatelji lahko v letu 2022 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 3. 2022.

 1. Kategorije inovacij

 Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

 • Produktne inovacije (proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
 • Procesne inovacije (nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
 • Trženjske inovacije (nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
 • Organizacijske inovacije (nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
 • Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)
 1. Kriteriji in priloge

Prijava na razpis mora vsebovati:

a) V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Prijavni obrazec predstavlja osnovo za oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevane opise inovacij ter vse dele podrobnega opisa inovacije (Odličnost in Učinek s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav in dodatne informacije so dostopni na spletni strani Štajerske gospodarske zbornice in spletni strani inovacije.gzs.si.

b) Slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka).

 

Splošna določila za prijave

 • Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 • Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 • Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 • O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Štajerske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 • Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice.
 • Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, ali na e-naslov naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si najkasneje do 15. 4. 2022.

Priloge:

PRILOGA 2: Prijavni obrazec_Inovacije 2022…
Vzorec prijave_produktna inovacija…
Vzorec prijave – procesna inovacija…
Vzorec prijave – družbena inovacija…
Smernice za pripravo predstavitve…


Dodatne  informacije:
Lidija Majcen
Tel.: 02 220 87 00; 068 178 802
e-pošta: lidija.majcen@stajerskagz.si

Lidija Majcen