Slovenski podjetniški sklad razpisuje kredite v višini od 5.000 do 50.000 EUR na podjetje za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Slovenski podjetniški sklad razpisuje kredite v višini od 5.000 do 50.000 EUR na podjetje za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Skupno razpisanih 25 mio EUR kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemsih območij, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

 

Podjetja, ki so locirana na problemskih in obmejnih problemskih območij, bodo imela možnost za isti namen in v isti višini koristiti kredite preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS), medtem, ko bodo podjetja z manj kot 5 zaposlenimi preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) lahko pridobila mikroposojila iz sredstev Sklada skladov, ki bodo na voljo v mesecu septembru.

tekst
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gopodarstvo.Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjejteneposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Cilj javnega razpisa P7C COVID 2020 je MSPjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja.

Na ta način želimo MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2.

Na razpis  P7C COVID 2020 se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
  • ki imajo glavno dejavnost po SKD: I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Vloge v okviru razpisa P7C 2020 COVID lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS na dva prijavna roka, in sicer: 24.08 in 09.10.2020, za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu.

Če ste še vedno v dilemi, kateri ukrep je pravi za financiranje vašega podjetja, si lahko pomagate z razpredelnico v nadaljevanju :

razpredelnica

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/712-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-kredite-v-visini-od-5-000-do-50-000-eur-na-podjetje-za-blazitev-posledic-epidemije-covid-19-na-gospodarstvo