SMEmPower Efficiency (Horizon 2020) – Glasilo 1

Slika8-Slovenija2

GLASILO #1

KAJ JE NOVEGA?

SMEmPower Efficiency je nov Horizon 2020 projekt, ki se osredotoča na energijske prihranke v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter pomaga izobraževati MSP-je ter njihove zaposlene pri izvajanju energetskih pregledov in ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti.

Projekt je rezultat skupnih prizadevanj osmih držav iz glavnih geografskih regij Evrope: Zahodna (Španija), srednja (Nemčija, Slovenija), severna (VB), vzhodna (Ciper) in južna/jugovzhodna Evropa (Romunija, Italija, Grčija). Glavni koordinator projekta je Aristotle University of Thessaloniki iz Grčije.

19. septembra 2019 so se vsi projektni partnerji prvič sestali v Solunu (Grčija) na intenzivnem in uspešnem dvodnevnem Kick-Off sestanku projekta SMEmPower Efficiency. Na sestanku so bili pregledani in predebatirani vsi koraki izvedbe projekta, naslovljeni in analizirani so bili kritični segmenti projekta ter uskladitev celotnega konzorcija, ki bo s skupnim trudom in delom uresničeval skupne cilje projekta.

Po Kick-Off sestanku, se stvari v projektu odvijajo precej hitro, in sicer je konzorcij partnerjev:

 • Objavil prvo Sporočilo za javnost
 • Lansiral spletno stran SMEmPower Efficiency
 • Vzpostavil uradne profile na družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, Twitter
 • Izvedel 8 nacionalnih delavnic v 8 partnerskih državah (izvedite več spodaj v “FOKUS”)
 • Objavil poročilo o glavnih ovirah pri implementaciji ukrepov za večjo energetsko učinkovitost v MSP-jih v partnerskih državah (izvedite več v “NE ZAMUDITE”.

FOKUS

V zadnjih nekaj mesecih smo bilo precej zaposleni, v sklopu projekta smo organizirali 8 delavnic v 8 EU državah, te delavnice so se osredotočale na MSP-je ter na akterje (energetske strokovnjake, ESCO podjetja itd.), ki imajo ključno vlogo pri implementaciji Direktive o energetski učinkovitosti v Evropski uniji. Skupen cilj je bil predstaviti projekt SMEmPower Efficiency, hkrati pa sodelovanje s ključnimi deležniki in ustvarjanje priložnosti za mreženje.

Spodaj so predstavljene izvedene delavnice v vsaki partnerski državi.

Ciper

 • Naslov: SMEmPower Efficiency delavnica na Cipru
 • Projektni partner: Cyprus Federation of Employers & Industrialists (OEB)
 • Št. udeležencev: 15

Rezultat: V debati v stilu okogle mize, so udeleženci imeli priložnost deliti svoje znanje in izmenjati različna stališča, rezultati pa so zajemali različne vidike, kako spodbujati energetsko učinkovitost v MSP-jih itd. Najprej so bile opredeljene glavne nacionalne ovire pri izvajanju ukrepov za večjo energetsko učinkovitost v MSP-jih ter predlogi za izboljšanje zakonodaje na tem področju ter zakonodajne omejitve. Druga osrednja tema je bil tečaj usposabljanja SMEmPower; udeleženci so diskutirali teme, vključno z upravnega in formalnega vidika; tako, da lahko postane dostopno čim več MSP-jem.

 

Grčija

 • Naslov: Prispevek k izboljšanju energetske učinkovitosti v MSP-jih: evropski projekt SMEmPower
 • Projektni partner: Aristotle University of Thessaloniki in University of Western Macedonia (AUTH in UOWM)
 • Št. udeležencev: 40
 • Rezultat: Grški projektni partner, MSP-ji ter oblikovalci zakonodajne politike so imeli možnosti izmenjave znanj in izkušenj na področju energetske učinkovitosti. Oris trenutnih razmer in izkušenj bo uporabljen za dobro izvedbo projekta. MSP-ji so bili obveščeni o postopkih in ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti, skupaj z obstoječimi ukrepi in shemami financiranja. Delavnica je zaznamovala začetek sodelovanja in komunikacije med vsemi deležniki v celotnem obdobju trajanja projekta.


Nemčija

 • Naslov: Priporočila za učinkovitejšo implementacijo energetskih pregledov v MSP-jih – strokovna delavnica
 • Projektni partner: Adelphi research gemeinnuetzige GmbH (ADELPHI)
 • Št. udeležencev: 9
 • Rezultat: Glavna spoznanja, ki so nastala na delavnici, so vrsta priporočil. Glavna ovira, s katero se podjetja soočajo pri izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost, je finančna izvedljivost. Eden od načinov za reševanje, je povečanje dostopnosti dotacij in subvencij. Vsi deležniki so se strinjali, da je potrebno rezultate energetske presoje bolj uskladiti z možnostmi zveznih programov subvencioniranja. Drugo priporočilo je bila ustanovitev spletnega portala, na katerem bi podjetja lahko imela profil energetske učinkovitosti, tako bi se lahko dolgoročno zmanjšale informacijske ovire, transakcijski stroški, zagotovil bi se pa prostor, kjer bi se podjetja lahko uvrstila med svoje “tekmece” glede na stopnjo energetske učinkovitosti. Ostala priporočila so bila: večja podpora pri izvajanju tehničnih ukrepov, zagotavljanje kakovosti izvajanja ukrepov, zagotavljanje kakovosti energetske presoje države, povečanje zaupanja do energetskih presojevalcev, izboljšanje izobraževalnega sistema za komuniciranje in predstavitev vprašanj ekonomske izvedljivosti oz. možnosti preživetja za energetske presojevalce, ki presegajo zgolj amortizacijske dobe in se tako lahko izračuna donosnost naložbe. Zadnje praktično priporočilo je bila uvedba nove storitve “revizija +”, kjer so presojevalci strankam na voljo tudi po energetskem pregledu in med izvajanjem priporočenih ukrepov delujejo kot tehnična podpora ter kontaktna oseba.

 

Italija

 • Naslov: SMEmPower Efficiency delavnica v Italiji
 • Projektni partner: EnerGia-Da Srl (ENERGIADA)
 • Št. udeležencev: 17
 • Rezultat: SMEmPower delavnica je preučevala ovire za izvajanje Direktive o energetski učinkovitosti ter ukrepe za večjo energetsko učinkovitost, s katerimi se soočajo MSP-ji vsakodnevno. Udeleženci delavnice so bili pozvani, da delajo v skupinah in odgovarjajo na ključna vprašanja, odgovori pa so omogočili prepoznavanje glavnih pomislekov MSP-jev ter glavnih ovir in ukrepov za večjo energetsko učinkovitost. Z vidika organizatorja in prispevka k projektu se bodo rezultati uporabili pri naslednjih korakih projekta. Delavnica je tako začela dejavnosti sodelovanja lokalnih zainteresiranih deležnikov, s čimer je ozaveščala udeležence o projektu in njegovih priložnostih.

Romunija

 • Naslov: Ovire in rešitve pri implementaciji energetske učinkovitosti v Romuniji (1. SMEmPower Efficiency delavnica v Romuniji)
 • Projektni partner: Servelect Srl in Technical University of Cluj-Napoca (SRL in TUCN)
 • Št. udeležencev: 85
 • Rezultat: Prva SMEmPower Efficiency delavnica, organizirana v Romuniji, je pritegnila pozornost ministrstva za energijo ter medijev na področju energetske učinkovitosti in seveda, veliko predstavnikov MSP-jev. Delavnica je ponudila priložnost predstavnikom evropskih in norveških finančnih skladov in predstavnikom romunskega sklada za energetsko učinovitost, da ti bolje spoznajo ovire, s katerimi se podjetja srečujejo pri dostopu do finančnih sredstev. Poleg tega so predstavniki ministrstva za energijo, ekonomijo in poslovno okolje izvedeli več o glavnih pomislekih, ki jih imajo energetski managerji glede stanja energetske učinkovitosti v Romuniji. Na koncu je odprta razprava omogočila delitev uspešnih zgodb, izkušenj in nasvetov za ostala vodstva podjetij in notranje presojevalce na področju energije.

Slovenija

 • Naslov: SMEmPower Efficiency delavnica v Sloveniji
 • Projektni partner: Štajerska Gospodarska Zbornica (SGZ)
 • Št. udeležencev: 14
 • Rezultat: Udeleženci delavnice, strokovnjaki iz vsej vej energetike (proizvodnja, distribucija, energetski management itd.) so delili svoje znanje in izmenjevali različna stališča. V zameno so tudi pridobili vpogled v to, kako lahko regionalne energetske agencije prispevajo v ciljem projekta. Kasneje se je obravnavalo tudi nacionalne ovire za MSP-je pri izvajanju ukrepov za večjo energetsko učinkovitost, npr. nižja finančna sredstva, nižje število zaposlenih, stopnja birokratizacije ter zakonodajni postopki.

 

Španija

 • Naslov: 1. SMEmPower Efficiency delavnica v Španiji
 • Projektni partner: Universitat Politècnica de València (UPV)
 • Št. udeležencev: 23
 • Rezultat: SMEmPower delavnica, izvedena v Valenciji, je združila različne deležnike z namenom spodbujanja izvedbe ukrepov za večjo energetsko učinkovitost in energijskih prihrankov v MSP-jih. Med deležniki delavnice so se predstavili energetski presojevalci, podjetja (med njimi tudi MSP-ji), bodoči profesionalci na področju energije (lanski diplomirani inženirji), univerze in raziskovalni centri. Med dogodkom je bila organizirana okrogla miza za razpravo o glavnih ovirah, izzivih in potencialnih koristih za MSP-je, ki sodelujejo v pobudah pri varčevanju z energijo. Kljub ozaveščanju MSP-jev o energetski učinkovitosti in pobudah za zmanjšanje rabe energije v njihovih objektih, so deležniki komentirali potrebo po posebnih programih usposabljanja za MSP-je ter tehnično podporo za izvajanje ukrepov za večjo energetsko učinkovitost. Tako je bila ta delavnica prvi korak vključevanja MSP-jev v dejavnosti in cilje projekta.

Združeno kraljestvo

 • Naslov: Hydrogen Safety Awareness seminar
 • Projektni partner: Teesside University (TU)
 • Št. udeležencev: 45
 • Rezultat: Dogodek je bil izjemno uspešen za projekt SMEmPower Efficiency. Udeleženci dogodka so ustvarili in sprožili diskusije in nadaljnje pogovore o raznih temah ter mreženje podjetij. Nekateri podatki, ki prikazujejo rezultate sodelovanja: na dogodek se je prijavilo 90 ljudi; 60 udeležencev iz MSP; 5 vodilnih področij sodelovanja z MSP-ji (Mabbet); 1 potencialni memorandum o soglasju.

NE ZAMUDITE!

 • V aprilu: je bilo objavljeno celovito poročilo o ravni energetske učinkovitosti MSP-jev v partnerskih državah, vključno z ugotovljenimi glavnimi ovirami za doseganje večje energetske učinkovitosti.

Okvirno poročilo: poročilo o trenutnem in potencialno izboljšanem okviru v zvezi z energetsko učinkovitostjo v industriji, energetskimi managerji, notranjimi presojevalci ter ESCO podjetji.

 • V maju: sta bili objavljeni še dve ključni poročili z informacijami o trenutnih finančnih možnostih in priložnostih za usposabljanje v partnerskih državah.

Mehanizmi financiranja: poročilo o trenutnih in potencialno izboljšanih mehanizmih financiranja, podpornih shemah ter energetsko-podnebnem okviru v sodelujočih državah za leto 2030.

Certifikacijske sheme/metodologije usposabljanja: poročilo o trenutnih certifikacijskih shemah za energetske managerje in notranje presojevalce v partnerskih državah ter v Evropi, poleg tega pa že obstoječi programi izobraževanja ter metode izobraževanja.

… prenesite tukaj

 • Začetek izvedbe prvega sklopa programa izobraževanja & usposabljanja za MSP-je

Eden glavnih ciljev projekta je celoviti program izobraževanja in usposabljanja (I&U), ki je usmerjen v zaposlene MSP-jev, ki se ukvarjajo z energijo ali energetsko učinkovitostjo. Program bo vsebinsko prilagojen dejanskim potrebam MSP-jem. Program I&U se bo osredotočal na finančne in tehnične vidike, ki bodo prikazovali, kateri ukrepi za energetsko učinkovitost so stroškovno učinkoviti medtem, ko bodo udeleženci programa I&U kasneje v praksi uporabili to pridobljeno znanje v vsaj 160 pilotnih podjetjih. Program I&U bo brezplačen za udeležence. To je velika priložnost, da izboljšate energetsko učinkovitost vašega podjetja in zmanjšate stroške energije, hkrati pa povečate znanje o energiji v kolektivu.

…spremljajte nas čez poletje!

 

 • Javni razpis za izbor pilotnih podjetij.

Izbranih bo več pilotnih podjetij, ta bodo lahko izkoristila tehnično podporo delovnih skupin in konzorcijskih partnerjev. Skupaj bodo lahko udeleženci v projektu v pilotnih podjetjih delali na poročilih, v katerih bodo podrobno opisani predlagani ukrepi za večjo energetsko učinkovitost, vključno s finančnimi kazalci, ki bodo omogočili čezmejno primerjavo podjetij. Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo za sodelovanje in pridobitev podpore pri energetskih raziskavah, tehnični pomoči in konkretnih predlogih za varčevanje z energijo.

… pridružite se nam!

 

 • Razvoj BREZPLAČNIH spletnih orodij:

Orodje Monitoring & Targeting za energetsko analitiko ter orodje Measurement & Verification.

 … kmalu na portalu SMEmPower

 

O projektu SMEmPower Efficiency

SMEmPower Efficiency je nov H2020 projekt, ki spodbuja mala in srednje velika podjetja (MSP-je) pri implementaciji Direktive o energetski učinkovitosti za bolj trajnostno in učinkovito delovanje.

Cilji projekta so promoviranje izvajanja energetskih pregledov v izbranih MSP-jih in podpora pri svetovanju ukrepov za večjo energetsko učinkovitost. Dodatno bo projekt zagotovil izvajanje brezplačnega integriranega in akreditiranega programa izobraževanja & usposabljanja (I&U), namenjenega osebju MSP-jev ter kratkih “in-house” usposabljanj za vodstva podjetij.

Program I&U se bo osredotočal na finančne in tehnične vidike, ki bodo prikazovali, kateri ukrepi za energetsko učinkovitost so stroškovno učinkoviti medtem, ko bodo udeleženci programa I&U kasneje v praksi uporabili to pridobljeno znanje v svojih podjetjih, s podporo strokovnjakov projekta SMEmPower Efficiency.

KAKO SE NAM PRIDRUŽITI

Dodatne informacije:

Dr. Dragica Marinič, vodja projekta (dragica.marinic@stajerskagz.si)
Dejan Tasić, mag. inž. energ., koordinator projekta (dejan.tasic@stajerskagz.si; tel.: 02 220 8700)

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice