Novosti in obvestila

Datum

10. Nov 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Spletna aplikacija o državnih pomočeh

Vsako podjetje se v nekem trenutku sooči s pojmom državna pomoč, v času epidemije Covid-19 pa se zagotovo je. Kaj torej državna pomoč je? Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude lahko dodelimo v različnih oblikah, na primer kot nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji. Z dodelitvijo državne pomoči prejemniki dobijo prednost pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli.

Državna pomoč podjetjem je načeloma prepovedana zaradi varovanja svobodne gospodarske pobude in konkurence med ponudniki blaga in storitev na trgu EU. Državno pomoč ali pomoč de minimis lahko podjetjem dodelimo le, če je v skladu s pravili o državni pomoči oziroma pomoči de minimis. Poznavanje raznolikosti teh pravil pripravljavcem ukrepov pomoči omogoča, da jih oblikujejo v skladu s tistim pravilom, ki je za posamezni ukrep in končne upravičence najprimernejši.

Vsak načrt državne pomoči ali pomoči de minimis podjetjem je treba pred začetkom njegovega izvajanja priglasiti pri Ministrstvu za finance, razen nekaterih načrtov pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, ki jih je treba priglasiti pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Institucije, ki upravljajo odobrene ukrepe državne pomoči ali pomoči de minimis, pristojnemu ministrstvu poročajo o pomočeh, ki so jih v okviru teh ukrepov dodelile in izplačale upravičencem.

Do sedaj so podjetja in ostale institucije same vodile evidenco, koliko državnih pomoči so prejela, ali pa so na Ministrstvo za finance naslovile prošnjo za podatke, kadar so le-te potrebovale. Ministrstvo za finance je sedaj pripravilo spletno aplikacijo, preko katere je omogočen vpogled do podatkov o dodeljenih državnih in de minimis pomočeh v Sloveniji po posameznem prejemniku. Podatki so dostopni na strani Javna objava dodeljenih državnih pomoči in bodo dnevno osveženi. odatki o prejeti pomoči za posameznega prejemnika se pridobijo na podlagi vpisane matične številke podjetja ali matične številke kmetijskega gospodarstva (KMG MID).

Podatki iz centralne evidence dodeljenih pomoči temeljijo na poročanih podatkih, ki so jih dajalci dolžni zagotoviti skladno s 5. členom Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju dodeljenih državnih in “de minimis” pomočeh (Ur.l. RS, št. 61/04 in ostali), zato so podatki v bazi informativne narave. Podatki iz centralne evidence dodeljenih pomoči ne morejo nadomestiti izjav potencialnih upravičencev glede dejansko dodeljenih državnih pomoči, ki morajo temeljiti na njihovi lastni evidenci, jim bodo pa v veliko pomoč pri pripravljanju izjav, koliko pomoči in za kakšen namen so pomoč že prejeli.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-11-08-podatki-o-drzavnih-pomoceh-sedaj-dostopni-preko-nove-spletne-aplikacije/ in https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/

 

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic