Splošni akti podjetja – ali veste, kateri so obvezni in kateri priporočljivi?

Nekateri splošni akti so za delodajalce zakonsko obvezni, tudi neobvezni pa so lahko pomembni za dobro organizacijo delovnega procesa in učinkovito urejanje delovnih razmerij, zato podajamo pregled, kateri akti so zakonsko obvezni in kateri priporočljivi.

Hierarhija aktov

 

OBVEZNI PRAVILNIKI

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc – s postopki preverjanja
 • Pravilnik o prepovedi „mobinga“
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest (razen za manjše delodajalce)
 • Pravilnik o računovodstvu

Poglejmo si nekatere podrobneje:

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Eden od obveznih aktov je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je obvezen za vse, razen za manjše delodajalce (10 ali manj delavcev, vendar je tudi za te priporočljiv). Sistemizacija je koristna, saj določa standard pri zaposlovanju in je osnova za organizacijo dela ter še kaj. Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Pomembna je vsebina kolektivne pogodbe.

Pravilnik o računovodstvu

 • Skladno z Zakonom o računovodstvu je pravilnik o računovodstvu obvezen za vse pravne
 • pravne osebe s pravilnikom uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, njihove vrste, odgovornost za sestavo in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje.
 • pravilnik ureja naloge in organizacijo računovodstva ter pravice in obveznosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi.

Pravilnik o zagotavljanju enake obravnave in preprečevanju mobinga

 • Ukrepi za zaščito delavcev pred nadlegovanjem, trpinčenjem, spolnim nadlegovanjem, neenako obravnavo – preventivno ravnanja
 • Predpis postopka v primeru pojave takega ravnanja
 • Priporoča se imenovanje osebe za preprečevanje mobinga

Priporočljivi pravilniki

Čeprav nekateri pravilniki niso zakonsko predpisani, so pa nekateri zelo priporočljivi.

Pravilnik o urejanju delovnega časa

 • Delovni koledar (letni razpored delovnega časa)
 • Prerazporeditev delovnega časa (odreditev, omejitev)
 • Nadurno delo (razlogi, odreditev, RDČM, časovne omejitve, prepoved opravljanja nadurnega dela)
 • Odmori in počitki (odmor, dnevni počitek, tedenski počitek)
 • Povzetek določb ZDR-1 in kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca
 • Definiranje vsebine, pomembne za delodajalca z organizacijskega vidika:
 • Način vodenja evidence delovnega časa
 • Registriranje prisotnosti
 • Definiranje oblike delovnega časa: delo v izmenah, drsni delovni čas ipd.

Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Nadgradnja pravic, ki jih določa ZDR-1 in kolektivna pogodba dejavnosti
 • Definiranje pravic, ki jih zakon daje delavcu, ni pa določena višina (npr. višina dodatkov) – zlasti, če delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba
 • Definiranje sistema nagrajevanja zaposlenih – ocenjevanje delovne uspešnosti iz izplačilo delovne uspešnosti
 • Določbe organizacijske narave: izplačilo plače, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

Ostali možni pravilniki:

 • Pravilnik o uporabi službenih vozil (uporaba službenih avtomobilov, obveznosti v zvezi s tem, izdaja potnih nalogov ipd.)
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti (Zakon o poslovni skrivnosti)
 • Pravilnik o nagrajevanju koristnih predlogov

 

Pripravila:

Vesna Herženjak, Svetovalka SPOT Podravje

Viri: Kadring d.o.o.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.