SPS bo z mikrokrediti še naprej krepil razvojni zaostanek podjetij

Prijava na EU InvestHorizon in EUREKA program za povečanje investicijske pripravljenosti

Slovenski podjetniški sklad bo še naprej z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI krepil razvojni zaostanek podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih

Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega mikrokredita
v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

 

Maribor, 27.12.2019 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes, v Uradnem listu RS št.  80/2019 in na spletni strani SPS, objavil javni razpis P7R 2019  – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo  in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis P7R 2019 je  namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja locirana na enem izmed problemskih območij.

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 do 25.000 EUR/podjetje je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN. Ugodnosti so še posebej izrazite v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju
  • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni mer
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški kredita se ne zaračunavajo

Podjetja lahko mikrokredit koristijo za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
  • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddajo s prilogami na ePortal  SPSa na naslednje prijavne roke:

  • 01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020.

V okviru razpisa P7R 2019 je skupno razpisanih okoli 12,9 mio EUR sredstev in zadostuje za podporo okoli 520 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed problemskih območij.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ali obmejnih problemskih območjih, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2019, ki ga najdete na spletni strani SPS-a in v Ur. l. RS, št. 80/2019.

 

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!