Novosti in obvestila

Datum

10. Sep 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Vprašanja in odgovori glede vladnih odlokov

Odgovori ministrstev glede Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL. RS. št. 142/2021) – (8. september 2021)

Vlada Republike Slovenije je dne 4. septembra 2021 izdala Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL. RS. št. 142/2021; v nadaljevanju: odlok). Zaradi nejasnosti, ki se nanašajo na novi odlok, smo v Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) v sredo 7. septembra 2021 pripravili nabor vprašan in jih naslovili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT).

V nadaljevanju se nahajajo odgovori, ki smo jih s strani MGRT prejeli v sredo, 7. septembra 2021.

ODGOVORI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (MGRT):

Vprašanje

V 5. členu odloka je navedeno, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe. V tem odstavku so naštete tudi številne dejavnosti, kjer se pogoj PCT zahteva. Zanima nas, ali velja izpolnjevanje pogoja PCT tudi v primerih, ko gre za delovne kolektive znotraj ene delovne organizacije, kjer ne prihaja do stikov z zunanjimi osebami (na primer v pisarnah, open space delovnih prostorih, računovodskih servisih, skladiščnih oziroma logističnih centrih, v primeru gradbenih delavcev na deloviščih, ki ne prihajajo v stik z drugimi ljudmi), torej, ko ne gre za interakcijo z drugimi osebami izven delovne organizacije?

Odgovor MGRT

V 5. členu odloka je navedeno, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe. Skladno z navedenim je izpolnjevanje pogoja PCT v primerih, ko gre za delovne kolektive znotraj ene delovne organizacije, kjer ne prihaja do stikov z zunanjimi osebami, gre pa za interakcijo z drugimi osebami znotraj same delovne organizacije, obvezno.

 

Vprašanje

Ali mora delodajalec nujno organizirati samotestiranje za zaposlene, ali lahko od delavcev zahteva, da sami poskrbijo za izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim dokazilom?

Odgovor MGRT

Glede organiziranja samotestiranja za zaposlene in zahtevo delodajalca, da zaposleni sami poskrbijo za izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim dokazilom,  se za podrobnejša pojasnila obrnite na Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ).

 

Vprašanje

Ali je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja s strani uporabnika v primeru, ko se opravlja izvajanje storitve oziroma prodaja blaga na uporabnikovem domu (npr. opravljanje storitev komunalne dejavnosti na domu uporabnika)? Kdo je v takem primeru dolžan preveriti pogoj PCT pri uporabniku? Odlok pravi, da preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, vendar te osebe ne bodo z delavci na terenu.

Odgovor MGRT

Izpolnjevanje PCT pogoja s strani uporabnika v primeru, ko se opravlja izvajanje storitve oziroma prodaja blaga na uporabnikovem domu (npr. opravljanje storitev komunalne dejavnosti na domu uporabnika) je obvezno. Prvi odstavek 6. člena odloka namreč določa, da PCT pogoj dokazujejo osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ponujanja in prodaje blaga in storitev, razen izjem določenih v 3. točki drugega odstavka 6. člena odloka. Za podrobnejša pojasnila, kdo je v takem primeru dolžan preveriti izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabniku, se prav tako obrnite na MZ.

 

Vprašanje

V 15. točki 1. odstavka 5. člena je določeno, da morajo PCT pogoj izpolnjevati tudi osebe na deloviščih in na skupnih deloviščih, skladno s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. Prosimo za bolj podrobno opredelitev, kaj se šteje pod dikcijo »delovišče« in »skupno delovišče«. Ali navedena obveznost velja tudi za proizvodnja podjetja, če se več oseb nahaja v istem prostoru oziroma ali pod dikcijo »delovišče« spadajo tudi pisarne, če se v enem prostoru nahaja več ljudi (open space?) Ali se kot »delovišče« šteje tudi napotitev delavcev na montažo strojev ali objektov? Ali se kot »delovišče« šteje tudi gradbišče, kjer poteka delo na odprtem prostoru oziroma prostor, kjer se asfaltira vozišče in je vstop nepooblaščenim osebam prepovedan?

Odgovor MGRT

V zvezi s samo dikcijo »delovišče« in »skupno delovišče«, vas obveščamo, da delovišče pomeni vsaka delovna organizacija, ki ima najmanj dve osebi zaposleni. A, ker se bo sam termin v tem tednu še spremenil in s strani MZ podrobneje definiral, vas bomo o opredelitvi, kaj šteje pod dikcijo »delovišče« in »skupno delovišče« po prejemu pojasnila s strani MZ, obvestili.

Vprašanje

Prosimo za pojasnilo, kdo nosi stroške testiranja za delavce, ki morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati PCT pogoj, v primeru agencijskega dela? Ali nosi stroške skladno z 10. členom delodajalec ali uporabnik storitev?

Glede ostalih vprašanj pod točko 2, 5-9 (organiziranje in preverjanja PCT pogoja s strani odgovornih oseb ali naročnika storitev, povračilo stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje in način izstavitve zahtevkov ter testiranja dijakov, ki se usposabljajo v avtošolah), vam MGRT skladno s svojimi pristojnostmi ni pristojen podati mnenja, zato predlagamo in vas naprošamo, da se z vprašanji obrnete na Ministrstvo za zdravje, kateremu sporočilo pošiljamo v vednost.

 

Vprašanje

Kot razumemo veljavni odlok velja tako za relacijo B2B kot tudi B2C. Člani GZS se na nas obračajo s številnimi vprašanji, med drugim tudi kako postopati v primeru, ko na primer prodajni zastopnik v okviru opravljanja svojega dela, obišče svojega poslovnega partnerja, ali pa v primeru serviserjev točilnih naprav v gostinstvu. Ali zadošča za te osebe, da opravijo samotestiranje s HAG testom in se tem izpolnijo pogoj PCT? Prav tako nas zanima, ali tudi za osebe, za katere se storitev opravlja, zadošča test za samotestiranje?

Odgovor MGRT

Kot pravilno ugotavljate odlok velja tako v razmerju B2B kot tudi B2C. V zvezi z navedenim in 5. členom odloka, prodajni zastopnik, ki v okviru opravljanja svojega dela obišče poslovnega partnerja, ali pa v primeru serviserjev točilnih naprav v gostinstvu, mora za opravljanje svojega dela izpolnjevati pogoj PCT.

 

Vprašanje

Kako se preverja izpolnjevanje pogoja PCT pri strankah, kjer je preverjanje tega pogoja obvezno po odloku? Kaj se šteje kot ustrezno dokazilo? Kako postopati v primeru, ko stranke ne želijo pokazati dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT? Kdo nosi odgovornost in obveznost plačila globe, če uporabnik ne izkaže izpolnjevanje pogoja PCT? Ali je odgovornost na uporabniku ali ponudniku blaga ali storitve?«

Odgovor MGRT

V skladu s prvim odstavkom 5. člena morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe. Skladno z navedenim je izpolnjevanje pogoja PCT v primerih, ko prihaja do stikov z zunanjimi osebami obvezno, saj gre za interakcijo z drugimi osebami znotraj samega delovnega procesa.

V kolikor delo, ki ga opravlja prodajni zastopnik predstavlja redno delovno obveznost, se kot PCT pogoj testiranja, poleg testa HAG ali PCR testa iz 1. točke 2. člena, šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Osebe, ki pa pri opravljanju občasnega dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so občasno udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer nastaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužbe, pa pogoj PCTdokazujejo zgolj v skladu s 1. točko 2. člena odloka, t.j. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.  Z vprašanjem preverjanja izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih storitev, pa vas naprošamo, da se obrnete na Ministrstvo za zdravje.

V nadaljevanju se nahajajo odgovori, ki smo jih s strani MZ prejeli v petek, 10. septembra 2021.

ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE (MZ)

Vprašanje

V GZS razumemo, da veljavni odlok velja tako za relacijo B2B kot tudi B2C. Člani GZS se na nas obračajo s številnimi vprašanji, med drugim tudi kako postopati v primeru, ko na primer prodajni zastopnik v okviru opravljanja svojega dela, obišče svojega poslovnega partnerja, ali pa v primeru serviserjev točilnih naprav v gostinstvu. Ali zadošča za te osebe, da opravijo samotestiranje s HAG testom in se tem izpolnijo pogoj PCT? Prav tako nas zanima, ali tudi za osebe, za katere se storitev opravlja, zadošča test za samotestiranje?

Odgovor MZ

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v 6. točki prvega odstavka 5. člena določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposredni stik z drugimi osebami v dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev. V ta sklop se uvrščajo tudi navedeni v vašem vprašanju. Za osebe, ki delajo v okoljih iz navedene točke se kot pogoj glede testiranja šteje tudi samotestiranje, za uporabnike teh storitev pa samotestiranje ne zadošča.

 

Vprašanje

Kako se preverja izpolnjevanje pogoja PCT pri strankah, kjer je preverjanje tega pogoja obvezno po odloku? Kaj se šteje kot ustrezno dokazilo? Kako postopati v primeru, ko stranke ne želijo pokazati dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT? Kdo nosi odgovornost in obveznost plačila globe, če uporabnik ne izkaže izpolnjevanje pogoja PCT? Ali je odgovornost na uporabniku ali ponudniku blaga ali storitve?

Odgovor MZ

Izpolnjevanje pogoja PCT se preverja z dokazili, kot jih določa 2. člen Odloka. Če uporabnik storitev ne izpolnjuje pogoja PCT, postopate, kot določa četrti odstavek 7. člena Odloka.

 

OPOMBA GZS: Četrti odstavek 7. člena Odloka pravi, da se osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

Vir: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Za%C4%8Dasne-prepovedi-in-drugi-odloki/Q-A-glede-vladnih-odlokov#1158181368-kako-se-preverja-izpolnjevanje-pogoja-pct-pri-strankah-kjer-je-preverjanje-tega-pogoja-obvezno-po-odloku-kaj-se-teje-kot-ustrezno-dokazilo-kako-postopati-v-primeru-ko-stranke-ne-elijo-pokazati-dokazil-za-izpolnjevanje-pogoja-pct-kdo-nosi-odgovornost-in-obveznost-plaila-globe-e-uporabnik-ne-izkae-izpolnjevanje-pogoja-pct-ali-je-odgovornost-na-uporabniku-ali-ponudniku-blaga-ali-storitve

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic