Novosti in obvestila

Datum

16. Avg 2022

Kategorije

Deli z drugimi

S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Delodajalci, vpisani v PRS, bodo tako v primeru nezgode in poškodbe pri delu (NPD) od 1. septembra dalje prijavo lahko oddali le še na portalu SPOT. Delodajalci bodo na portalu izpolnili podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta v nadaljevanju – z oddajo prijave – v svoja informacijska sistema hkrati prejela Inšpektorat za delo (IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Delodajalec namreč z izpolnitvijo splošnega dela obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.

Delodajalec mora sicer IRSD takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, in kolektivno nezgodo (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela). Zaradi izvajanja nalog ZZZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža).

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Kot delodajalec se šteje delodajalec in samozaposlena oseba, kot sta opredeljena s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, in zavezanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu, kot je opredeljen s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, jo bo lahko v njegovem imenu vnesla in uredila pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa si mora za to urediti novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Več informacij o tem je na voljo na portalu SPOT.

Podatke splošnega dela obrazca, ki jih bo izpolnil delodajalec na portalu SPOT, bo prek informacijskega sistema ZZZS prejel splošni izbrani osebni zdravnik (IOZ) zavarovanca oziroma poškodovanca. Po obvestilu zavarovanca oziroma poškodovanca ali druge osebe, da je zavarovanec utrpel poškodbo pri delu, bo IOZ na podlagi podatkov iz splošnega dela obrazca in svoje ocene (na primer na podlagi zdravniškega pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z zavarovancem) izpolnil podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapisal tudi v zdravstveno dokumentacijo. ZZZS bo podatke zdravstvenega dela obrazca prejel prek informacijskega sistema.

Zavarovanec oziroma poškodovanec ali druge osebe, če poškodovanec ne more sam (na primer sorodniki, prijatelji, sodelavci in podobno), morajo potem, ko delodajalec izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT, obvezno kontaktirati IOZ zavarovanca oziroma poškodovanca, da mu ta odpre začasno nezmožnost za delo in izda bolniški list, da obvesti IOZ, da je prišlo do poškodbe pri delu in da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT, ter da zaprosi IOZ za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Delodajalec do podatkov zdravstvenega dela obrazca ni upravičen, z njimi se lahko seznani le, če mu jih razkrije zavarovanec oziroma poškodovanec sam. Zavarovancem pa bodo prijave nezgode in poškodbe pri delu in morebitni preklici dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Portal SPOT omogoča tudi preklic prijave nezgode in poškodbe pri deluDelodajalec lahko prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu (splošni del obrazca), če:

  • je bil naveden napačen zavarovanec oziroma poškodovanec,
  • ugotovi, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu,
  • če so bili podatki o zavarovancu oziroma poškodovancu ali delodajalcu ali nezgodi napačni,
  • ugotovi da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu) – v tem primeru opravi preklic samo na IRSD.

IOZ lahko prekliče zdravstveni del obrazca (na primer zaradi navedbe napačnega podatka o šifri diagnoze ali zunanjega vzroka poškodbe).

Pri vzpostavitvi ePrijave NPD smo sodelovali Ministrstvo za javno upravo (MJU), ZZZS, IRSD ter NIJZ.

Pravna podlaga za uvedbo ePrijave NPD je Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr.), ki določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje deležnikov v primeru prijave nezgode in poškodbe pri delu. Priloga in sestavni del pravilnika je tudi obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu, na podlagi katerega delodajalci prijavijo nezgodo in poškodbo pri delu, in sicer v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazca Prijave nezgode in poškodbe pri delu (NPD), ki so objavljena na spletiščih ZZZS, IRSD in NIJZ.

EPrijava NPD bo omogočila inšpektoratu za delo hitrejši dostop do prijav za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja ter časovni in finančni prihranek zdajšnjega ročnega vnašanja oziroma prepisovanja podatkov v informacijski sistem.

Če se bo oddana prijava nanašala na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo ta dostopna tudi njenemu osebnemu zdravniku, ki bo tako elektronsko izpolnil zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika). Tako bo izbranim osebnim zdravnikom zagotovljena tudi ažurna seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca oziroma poškodovanca in elektronsko izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca, s predizpolnitvijo podatkov bodo skrajšane časovne zamude zdravnikov pri izpolnjevanju obrazca, omogočen bo pregled (zgodovina) nad poškodbami pri delu zavarovancev. EPrijava prav tako znižuje stroške vseh udeleženih pri oddaji prijave in obdelavi podatkov.

Ker ZZZS podatke iz splošnega in zdravstvenega dela obrazca v skladu s področno zakonodajo posreduje tudi NIJZ, bodo z enotnim elektronskim postopkom zagotovljeni tudi ažurni in pravilni podatki in njihova varna izmenjava med ZZZS in NIJZ, zagotovljeni bodo ažurni in pravilni podatki za pripravo statistik na nacionalni in mednarodni ravni.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:

Dodatne informacije o enotnem postopku in tehničnih pogojih za uporabo so na voljo tudi na spletiščih:

Vir: Vlada RS… 

 

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic