Strateška razvojno-inovacijska partnerstva vstopajo v tretjo fazo

Evropa sledi cilju, da postane prva podnebno nevtralna celina do leta 2050.

SRIP – Krožno gospodarstvo: iz linearnega v krožno

Krožno gospodarstvo v Sloveniji in Evropi predstavlja skupno odgovornost za doseganje trajnostne in zelene prihodnosti ter večje blaginje, vključno z dodano vrednostjo na zaposlenega.

Za doseganje posameznih ciljev, opredeljenih v Akcijskem načrtu SRIP – Krožno gospodarstvo tretja faza, se člani SRIP intenzivno povezujejo pri skupnem razvoju visokotehnoloških izdelkov in  storitev, vzpostavitvi verig vrednosti za lažji prehod na globalni trg ter trženjski in razvojni internacionalizaciji, kot je primer iniciativa Vanguard, ki je namenjena razvoju pilotnih projektov na  ravni EU.

SRIP – Krožno gospodarstvo prispeva z navedenimi aktivnostmi k uresničevanju slovenske strategije pametne specializacije S4, hkrati pa izvaja ob zgoraj navedenih še druge naloge, kot so:

• razvoj in podpora rabi trajnostne energije,

• informiranje, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje novih znanj in veščin ter razvoj krožnih kompetenc za zaposlene,

• razvoj zelenih funkcionalnih materialov in zelenih tehnologij in procesov,

• razvoj ponovne uporabe/predelave/recikliranje različnih odpadkov za razvoj novih sekundarnih surovin ter inovativnih rešitev za tehnološke vode ter gospodarjenje s pitno vodo,

• spodbude k večji energetski in snovni učinkovitosti ter zapiranju krožnih zank,

• podporne storitve, npr. pri prehodu v nizkoogljično družbo, analizi življenjskega cikla izdelka, analizi od zibelke do zibelke, okoljske storitve, razvoj digitalnega potnega lista materialov z uporabo blockchain tehnologij ipd.

SRIP – Krožno gospodarstvo prav tako prispeva k uresničevanju Evropskega zelenega dogovora, EU Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo ter k doseganju ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanju podnebnih vplivov gospodarstva – z usmeritvijo k ničelnim emisijam toplogrednih plinov.

Spomnimo se namena SRIP-ov: okrepiti raziskovalno razvojno-inovacijsko povezovanje gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Strategije pametne specializacije (S4), da bi dosegli sistematično povezovanje v mednarodne verige vrednosti, v prvi vrsti visokotehnološke izdelke, storitve, procese in tehnologije, in zagotovili celovito podporno okolje v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov. Področja delovanja SRIP-ov:

• SRIP Pametna mesta in skupnosti

• SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

• SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

• SRIP Trajnostna pridelava hrane

• SRIP Trajnostni turizem

• SRIP Tovarne prihodnosti

• SRIP Zdravje – medicina

• SRIP Mobilnost

• SRIP Razvoj materialov kot končnih produktov

 

Povezovanje in sodelovanje med SRIP-i

je ena izmed stalnic delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo. SRIP – Krožno gospodarstvo je tako sodeloval s SRIP MATPRO in SRIP TOP, in sicer 4. junija  2021 v okviru 20. okoljskega dneva gospodarstva GZS na virtualni strokovni konferenci »Gospodarske verige vrednosti v luči zelenega prehoda«. SRIP MATPRO je predstavil nekatere dosežke energetsko intenzivne industrije – proizvodnje materialov s poudarkom na proizvodnji aluminija, kjer so sodelovali predstavniki inštitucij znanja in gospodarstva, iz Taluma, d. d., Kidričevo, Impola 2000, d. d., in podjetja AFormX, d. o. o. Izpostavljena sta bila nujnost demonstracijskih centrov in dejstvo, da bo potreben prehod energetsko intenzivne industrije v podnebno nevtralnost,  ki jo bo možno doseči tudi v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. SRIP TOP je predstavil nove pobude EU o trajnostnih izdelkih in digitalnega potnega lista izdelkov,  ki jih je predstavila strokovnjakinja za okolje in trajnost iz strokovnega združenja Orgalim – Evropske tehnološke industrije (https://orgalim.eu/). Prav tako je bil predstavljen razvoj  koncepta digitalnega dvojčka produkta, ki v prihodnje omogoča povezavo med člani SRIP TOP in SRIP – Krožno gospodarstvo z vidika digitalizacije in krožnosti.

 

SRIP – Krožno gospodarstvo je na konferenci predstavil:

1. Pomen mednarodnega sodelovanja članov SRIP v iniciativi Vanguard, ki je namenjena medregijskemu sodelovanju partnerjev na prebojnih gospodarskih področjih (https://www.s3vanguardinitiative.eu/). O namenu in delovanju iniciative Vanguard je spregovorila strokovnjakinja Ilaria Re iz Združenja zelene kemije Lombardije, Italije in tehnična koordinatorica iniciative Vanguard za pilot biogospodarstva, v katerega se vključuje tudi Slovenija. Izpostavila je tudi metodologijo izbora pilotov v letu 2021. Predstavljen je bil še gospodarski  pilot SMBio-LNG/trajnostna mobilnost z uporabo biometana – utekočinjenega zemeljskega plina (SMBio-LNG), ki je inovativni primer industrijske demonstracije v okviru iniciative Vanguard o  pretvorbi odpadkov v zeleno energijo za trajnostno mobilnost za težka vozila. Biometan se proizvaja izključno iz obnovljivih virov, ki se običajno štejejo za odpadke, kot so gnoj, kmetijski ostanki in  agroindustrijski stranski proizvodi. Več: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en- -US/w/sustainable-mobility-using-renewable- -liquefied-biomethane-lombardy-italy.

2. dva demo pilotna projekta
Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Poly krožnost, ki sta ga predstavila mag. Slavko Dvoršak iz Surovine, d. o. o., ki je vodilni partner, in dr. Mojca Poberžnik iz podjetja IOS, d. o. o.  Udeleženci konference so se seznanili s potekom razvoja inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne (plastične) embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Demo pilot rezultira v postavitev pilotno demonstracijske naprave v podjetju IOS, oblikovanje novih krožnih poslovnih modelov ne/naravne embalaže – prispevek k povečevanju snovne učinkovitosti in k oblikovanju digitalnega potnega lista materialov.

Možen ogled in informacije za sodelovanje:
mojca.poberznik@ios.si ali
srip@stajerskagz.si.

Pilotni demonstracijski center Melamin (PDC), ki ga je predstavil dr. Igor Mihelič iz Melamina, d. d., Kočevje, je prvi pilotno demonstracijski center, ki omogoča razvoj novih tipov  minosmol na biološki osnovi, uporabnih v končnih proizvodih različnih industrij, npr. premazi, v gradbeni, papirni industriji ipd., pri čemer je bil izziv, da so aminokisline na osnovi obnovljivih  virov enako ali bolj kakovostne od obstoječih klasičnih na trgu. Razviti so bili tudi novi separacijski tehnološki postopki za proizvodnjo končnih proizvodov. Sliki 2 in 3 prikazujeta tehnološke  rešitve. Separacijske pilotne tehnologije (Vir: Melamin)

Možen ogled in informacije za sodelovanje:
igor.mihelic@melamin.si ali
srip@stajerskagz.si.

ŠGZ

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice