Novosti in obvestila

Datum

24. Avg 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2«

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 29. 9. 2017, 12. 9. 2018 in 12. 9. 2019.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si.

Namen javnega razpisa:

 • spodbujanje naložb podjetij v RRI,
 • prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
 • prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,
 • omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«).

Pogoji za kandidiranje:

Pogoji za kandidiranje so objavljeni v javnem razpisu.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI operacije,

– stroški uporabe osnovnih sredstev:

 • stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije, če se ti instrumenti in oprema skozi svojo celotno življenjsko dobo ne uporabljajo samo za RRI operacijo (stroški amortizacije morajo biti izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju RRI operacije),
 • stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije (stroški amortizacije morajo biti izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju RRI operacije),

– stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva: stroški instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije (če se ti instrumenti in oprema skozi svojo celotno življenjsko dobo uporabljajo samo za RRI operacijo),

– stroški investicij v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI operacijo,

– stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev, uporabljenih izključno za RRI operacijo,

– posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja RRI operacije.

Višina sredstev in stopnja sofinanciranja:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 17.075.000,00 EUR.

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

 • mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60 %,
 • srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 %.

Roki za oddajo vlog:

 • 1. rok: 29. 9. 2017,
 • 2. rok: 12. 9. 2018 in
 • 3. rok: 12. 9. 2019.

Način prijave:

Vlogo je potrebno v fizični obliki vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum roka za oddajo vlog.

Navodila za pripravo vloge so navedena v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: SME2@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo na gornji naslov prispeti:

 • za 1. rok za oddajo vlog: do 21. 9. 2017,
 • za 2. rok za oddajo vlog: med 30. 9. 2017 in 4. 9. 2018 in
 • za 3. rok za oddajo vlog: med 13. 9. 2018 in 4. 9. 2019.

Na vprašanja, ki bodo prispela med 22. 9. in 29. 9. 2017, med 5. 9. in 12. 9. 2018 ter po 4. 9. 2019, izvajalski organ ne bo odgovoril.

Izvajalski organ bo odgovor na posamezno vprašanje objavil najkasneje do 28. 9. 2017 in 11. 9. v letih  2018 in 2019, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila, zato morate biti spraševalci pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrijete morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije (navodila, obrazci) so na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Vprašanja in odgovori:

Elektronski dokumenti:

 

 

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.

 

Vir: http://www.spiritslovenia.si

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic